Forskrift om fredning for Hodalen landskapsvernområde, Tolga kommune, Hedmark.

DatoFOR-1989-12-22-1382
PublisertII 1989 484
Ikrafttredelse22.12.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forHodalen landskapsvernområde, Tolga kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om landskapsvernområde, Tolga

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1989. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 5, jfr. §§ 6 og 7 og § 21, § 22 og § 23 er et område i Hodalen i Tolga kommune, Hedmark fylke vernet som landskapsvernområde ved kgl.res. av 22. desember 1989 under betegnelsen «Hodalen landskapsvernområde».

II

Det vernede området berører følgende gnr./bnr.: 34/6, 65/1, 65/3, 65/5, 65/6, 65/9, 65/14, 16, 65/15, 65/17, 43, 65/18, 65/20, 65/21, 65/26, 65/28, 65/33, 65/34, 65/37, 65/39, 65/42, 65/50, 65/53, 66/1, 66/2, 66/3, 66/5, 66/6, 66/7, 66/9, 66/10, 11, 66/13, 66/14, 66/19, 66/25, 66/29, 66/34, 66/38, 66/40, 66/41, 58, 66/44, 66/46, 66/47, 66/51, 66/54, 66/60, 66/63, 66/71, 66/77, 66/85, 68/1, 69/1, 70/1, 70/2, 70/3, 70/12.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 10,5 km².

Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet november 1989. Kartet og verneforskriftene oppbevares i Tolga kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare et særpreget landskap der kvartærgeologiske formelementer utgjør en vesentlig del av landskapets egenart.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig, herunder uttak, lagring, planering eller utfylling av masse, oppføring av bygninger, anlegg eller andre faste innretninger, framføring av veger eller luftledninger, ulike former for gravevirksomhet og henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må ansees å ville endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2.Hensetting av campingvogner utenfor arealer som er spesielt avsatt til formålet er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Skogkulturarbeider, skogskjøtsel og hogst i henhold til gjeldende bestemmelser i særlover og i forskrifter gitt i medhold av disse.
3.Motorisert ferdsel i henhold til lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag og kommunale forskrifter til denne.
4.Drift av eksisterende jordbruksarealer, herunder vedlikehold av grøfter og vedlikehold og oppføring av gjerder.
5.Oppdyrking, herunder også anlegg av enkle traktorveier ut til nydyrkingsarealene, etter en samlet plan for hele området anbefalt av landbruksmyndighetene dersom dette ikke medfører vesentlige skader eller ulemper som strider mot verneformålet.
6.Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg samt vedlikehold av skogsveier uten standardhevning.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides en skjøtselplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriftene når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

VIII

Forvaltningen av verneforskriftene tillegges Fylkesmannen i Hedmark.

IX

Forskriften trer i kraft straks.