Forskrift om fredning for Flåman naturreservat, Folldal, Dovre og Oppdal kommuner, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1989-12-22-1384
PublisertII 1989 488
Ikrafttredelse22.12.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlåman naturreservat, Folldal, Dovre og Oppdal kommuner, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Flåman naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1989. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23 er et område øverst i Einunndalen i Folldal, Dovre og Oppdal kommuner, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag fylker fredet som naturreservat ved kgl.res. av 22. desember 1989 under betegnelsen «Flåman naturreservat».

II

Det fredete området ligger i sin helhet på Folldal statsalmenning, gnr./bnr. 230/1.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 29,2 km².

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet november 1989. Kartet og fredningsforskriftene oppbevares i Folldal, Dovre og Oppdal kommuner, hos Fylkesmannen i Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et særpreget landskap og et naturhistorisk interessant område med viktige kvartærgeologiske formelementer, blant annet terrasser, morener og spylerenner.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forholdene, herunder uttak, lagring, planering eller utfylling av masse, oppføring av bygninger, anlegg eller faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, ulike former for gravevirksomhet og overflatebearbeiding samt henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.Hensetting av campingvogner utenfor arealer som er spesielt avsatt til formålet er forbudt.
3.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Motorisert ferdsel på den eksisterende bilveien gjennom området.
3.Nødvendig vedlikehold av den eksisterende bilveien.
4.Oppdyrking av registrerte dyrkingsarealer sør for Flåmsætrin etter en samlet plan anbefalt av landbruksmyndighetene dersom dette ikke medfører vesentlige skader eller ulemper som strider mot fredningsformålet.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til uttak av grus til veivedlikehold fra eksisterende grustak nord for Råtåsjøen.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides en skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriftene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

XI

Forvaltningen av fredningsforskriftene tillegges Fylkesmannen i Hedmark.

X

Forskriften trer i kraft straks.