Forskrift om fredning for Frekmyr naturreservat, Folldal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1989-12-22-1389
PublisertII 1989 496
Ikrafttredelse22.12.1989
Sist endretFOR-2017-04-03-433
Endrer
Gjelder forFrekmyr naturreservat, Folldal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Folldal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1989. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 3 april 2017 nr. 433.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23 er et område i Nordre Atndalen i Folldal kommune, Hedmark fylke fredet som naturreservat ved kgl. res av 22. desember 1989 under betegnelsen «Frekmyr naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 169/1, 169/2, 169/3, 170/1, 170/3, 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 171/5, 171/18, 171/19, 171/30, 171/33, 171/34, 172/2, 231/9, 231/10, 231/11.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 6,3 km² .

Grensene for naturreservatet og avgrensning av kjerneområde framgår av kart datert Miljødirektoratet mars 2017. Kartet og fredningsforskriftene oppbevares i Folldal kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 3 april 2017 nr. 433.

III

Formålet med fredningen er å bevare et særpreget landskap og et naturhistorisk interessant område med viktige kvartærgeologiske formelementer, blant annet eskere, terrasser og dødisgroper.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forholdene, herunder uttak, lagring, planering eller utfylling av masse, oppføring av bygninger, anlegg eller andre faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, ulike former for gravevirksomhet og overflatebearbeiding samt henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.Hensetting av campingvogner utenfor arealer som er spesielt avsatt til formålet er forbudt.
3.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Skogkulturarbeider, skogskjøtsel og hogst i henhold til gjeldende bestemmelser i særlover og i forskrifter gitt i medhold av disse.
3.Motorisert ferdsel på veier.
4.Den motoriserte ferdsel utenfor kjerneområdet som er nødvendig for utøvelse av skogskjøtsel og hogst dersom dette ikke medfører varige spor i undergrunnen. I kjerneområdet er motorisert ferdsel tillatt bare på mark som er frossen og snødekt.
5.Drift av eksisterende jordbruksarealer, herunder motorisert ferdsel i forbindelse med dette.
6.Oppdyrking vest for riksvei 27 sør for Stadsbuøien Nordre og langs Myrbekken nord for Vermbekken etter plan anbefalt av landbruksmyndighetene dersom dette ikke medfører vesentlige skader eller ulemper som strider mot fredningsformålet.
7.Drift og vedlikehold av riksvei 27, herunder grøfterensk, anlegg av nødvendige stikkrenner og utbedring av eventuelle utrasinger.
8.Motorisert ferdsel på riksvei 27.
9.Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg samt vedlikehold av skogsveier uten standardhevning.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides en skjøtselplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriftene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsforskriftene tillegges Fylkesmannen i Hedmark.

IX

Forskriften trer i kraft straks.

Vernekart Frekmyr naturreservat mars 2017 

pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 3 april 2017 nr. 433.