Forskrift om fredning for Hanestadnea naturreservat, Rendalen og Stor-Elvdal kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1989-12-22-1393
PublisertII 1989 503
Ikrafttredelse22.12.1989
Sist endretFOR-2002-12-13-1567
Endrer
Gjelder forHanestadnea naturreservat, Rendalen og Stor-Elvdal kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Hanestadnea naturreservat

Fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1989 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 13 des 2002 nr. 1567 (forskriften kunngjort i sin helhet).

§ 1.Avgrensning

Naturreservatet omfatter følgende gnr./bnr.:

Rendalen: 31/3, 31/6, 31/94, 31/95 og 81/1 (Vestfjellsameiet).

Stor-Elvdal: 14/53, 14/116, 169.

Naturreservatet omfatter et areal på ca. 17,3 km² .

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:30.000, datert Miljøverndepartementet desember 2002. Kartet og fredningsforskriftene oppbevares i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka og knekkpunktene bør koordinatfestes.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et naturhistorisk interessant område med velformede seter og spylerenner.

§ 3.Vernebestemmelser

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forholdene, herunder uttak, lagring, planering eller utfylling av masse, oppføring av bygninger, anlegg eller faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, ulike former for gravevirksomhet og overflatebearbeiding samt henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.Motorisert ferdsel er forbudt.
§ 4.Generelle unntak

Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Skogkulturarbeider, skogskjøtsel og hogst i henhold til gjeldende bestemmelser i særlover og i forskrifter gitt i medhold av disse.
3.Den motoriserte ferdsel som er nødvendig for utøvelse av skogskjøtsel og hogst dersom dette ikke medfører varige spor i undergrunnen.
4.Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg samt vedlikehold av skogsveier uten standardhevning.
§ 5.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides en skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

§ 6.Generelle dispensasjonsregler

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriftene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 7.Forvaltningsmyndighet

Forvaltningen av fredningsforskriftene tillegges Fylkesmannen i Hedmark.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.