Forskrift om fredning for Grøvelsjøen naturreservat, Engerdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1989-12-22-1395
PublisertII 1989 506
Ikrafttredelse22.12.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrøvelsjøen naturreservat, Engerdal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Engerdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1989. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23 er et område inntil grensen mot Sverige ved Grøvelsjøen i Engerdal kommune fredet som naturreservat ved kgl.res. av 22. desember 1989 under betegnelsen «Grøvelsjøen naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 48/1, 48/2, 48/3, 48/6.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 13,6 km².

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet november 1989. Kartet og fredningsforskriftene oppbevares i Engerdal kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et naturhistorisk interessant område med viktige kvartærgeologiske formelementer, blant annet en rekke velutviklete seter i ulike nivåer.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forholdene, herunder uttak, lagring, planering eller utfylling av masse, oppføring av bygninger, anlegg eller andre faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, ulike former for gravevirksomhet og overflatebearbeiding samt henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.Hensetting av campingvogner utenfor arealer som er spesielt avsatt til formålet er forbudt.
3.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Skogkulturarbeider, skogskjøtsel og hogst i henhold til gjeldende bestemmelser i særlover og i forskrifter gitt i medhold av disse.
3.Den motoriserte ferdsel som er nødvendig for utøvelse av skogskjøtsel og hogst dersom dette ikke medfører varige spor i undergrunnen.
5.Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides en skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriftene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsforskriftene tillegges Fylkesmannen i Hedmark.

IX

Forskriften trer i kraft straks.