Forskrift om fredning for Atnoset naturreservat, Rendalen og Stor-Elvdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1989-12-22-1396
PublisertII 1989 508
Ikrafttredelse22.12.1989
Sist endretFOR-2014-02-14-171
Endrer
Gjelder forAtnoset naturreservat, Rendalen og Stor-Elvdal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100, § 34, § 37, § 77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Atnoset naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1989. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 14 feb 2014 nr. 171.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23 er to områder, et på hver side av Glåma ved Atna, i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner, Hedmark fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 22. desember 1989 under betegnelsen «Atnoset naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: Rendalen: 31/1, 31/3, 31/41, 31/95, Stor-Elvdal: 13/4, 13/77, 16/3, 17/6, 19/25, 19/44, 19/582, 27/1, 28/1.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 8,5 km² . Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:50 000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. Kartet og verneforskriften oppbevares i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 14 feb 2014 nr. 171.

III

Formålet med fredningen er å bevare et naturhistorisk interessant område med velformede seter som viser vann-nivåene til en rekke bredemte sjøer fra siste del av avsmeltingsperioden under siste istid.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forholdene, herunder uttak, lagring, planering eller utfylling av masse, oppføring av bygninger, anlegg eller andre faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, ulike former for gravevirksomhet og overflatebearbeiding samt henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.Hensetting av campingvogner utenfor arealer som er spesielt avsatt til formålet er forbudt.
3.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Skogkulturarbeider, skogskjøtsel og hogst i henhold til gjeldende bestemmelser i særlover og i forskrifter gitt i medhold av disse.
3.Den motoriserte ferdsel som er nødvendig for utøvelse av skogskjøtsel og hogst dersom dette ikke medfører varige spor i undergrunnen.
4.Nødvendig skogsveibygging etter en samlet plan anbefalt av landbruksmyndighetene dersom dette ikke medfører vesentlige skader eller ulemper som strider mot fredningsformålet.
5.Nødvendig markberedning ved hjelp av flekkmarkberedningsteknikk etter plan anbefalt av landbruksmyndighetene dersom tiltaket ikke medfører vesentlige skader eller ulemper som strider mot fredningsformålet.
6.Vedlikehold av eksisterende skogsveier uten standardhevning.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides en skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriftene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsforskriftene tillegges Fylkesmannen i Hedmark.

IX

Forskriften trer i kraft straks.