Ikrafttredelse av kommunal slamtømming, Rogaland.

DatoFOR-1990-01-04-259
PublisertI 1990 305
Ikrafttredelse01.01.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forRogaland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunal slamtømming, Rogaland

Fastsatt av Fylkesmannen i Rogaland 4. januar 1990 i medhold av lov av 17. mars 1989 nr. 11 om endring i lov av 13. mars 1981 nr. 6 (forurensningsloven), avsnitt III nr. (2), jfr. kgl.res. 17. mars 1989 nr. 168 og Miljøverndepartementets delegeringsvedtak av 10. august 1989 nr. 1428 (kunngjort i nr. 5/1990).

§ 1.Kommunens plikt etter det nye siste punktum i forurensningslovens § 26, 3. ledd gjøres i Rogaland fylke gjeldende fra og med 1. januar 1991. Fra denne dato av skal kommunene sørge for tømming av mindre renseinnretninger såsom slamavskillere og andre samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann i hele kommunen, både i og utenfor tettbygd strøk. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann.
§ 2.Fylkesmannen kan gjøre unntak fra denne forskrift.