Ikrafttredelse av kommunal slamtømming, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1990-02-23-260
PublisertI 1990 306
Ikrafttredelse01.01.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26
Kunngjort
KorttittelForskrift om slamtømming, Sør-Trøndelag

Fastsatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 23. februar 1990 i medhold av lov av 17. mars 1989 nr. 11 om endring i lov av 13. mars 1981 nr. 6 (forurensningsloven) avsnitt III nr. (2), jfr kgl.res. 17. mars 1989 nr. 168 og Miljøverndepartementets delegeringsvedtak av 10. august 1989 nr. 1428 (kunngjort i nr. 5/1990).

§ 1.Kommunenes plikt etter det nye siste punktum i forurensningslovens § 26, 3. ledd gjøres i Sør-Trøndelag fylke gjeldende fra og med 1. januar 1991. Fra denne dato av skal kommunene sørge for tømming av mindre renseinnretninger såsom slamavskillere og andre samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann i hele kommunen, både i og utenfor tettbygd strøk. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann.
§ 2.Fylkesmannen kan gjøre unntak fra denne forskrift.