Forskrift om jaktregler for Leksvik bygdeallmenning, Leksvik kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1990-03-21-242
PublisertII 1990 67
Ikrafttredelse21.03.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forLeksvik bygdeallmenning, Leksvik kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§30
Kunngjort
KorttittelForskrift om jaktregler, Leksvik

Med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet (viltloven), jf § 30, har Direktoratet for naturforvaltning 21. mars 1990, ved forskrift fastsatt følgende jaktregler for Leksvik bygdeallmenning, Leksvik kommune, Nord-Trøndelag fylke.

§ 1.Jakten og fangsten i Leksvik bygdeallmenning forvaltes av allmenningsstyret i samsvar med disse regler. Allmenningsstyret skal herunder ta sikte på et fornuftig viltstell og en rasjonell utnyttelse av jakten og fangsten i allmenningen. Styret skal videre arbeide for at jaktlovgivningen og allmenningens egne jaktregler blir overholdt.
§ 2.Ingen må drive jakt eller fangst i allmenningen uten på forhånd å ha løst jaktkort i samsvar med viltlovens § 40 og med disse jaktregler. Jaktkort skal lyde på navn og kan ikke overdras. Det skal alltid bringes med under jakten og forevises på forlangende.

Jaktkort utstedes bare mot forevisning av kvittering av betalt jegeravgift og eventuelt de avgifter som omhandles i viltlovens § 40 samt betaling av den fastsatte avgift til allmenningen.

Alle som har bruksrett i allmenningen med huslyd og andre som bor på eller er knyttet til driften av eiendom som har bruksrett i allmenningen, har når vilkårene etter forrige ledd er oppfylt, krav på å få utstedt jaktkort, som likevel ikke gir rett til jakt etter elg, hjort eller rådyr.

Allmenningsstyret avgjør i hvilken utstrekning jaktkort skal utstedes til andre enn dem som går inn under forrige ledd og eventuelt fordelingen av slike kort mellom innenbygdsboende og andre søkere. Viltnemnda gis anledning til å uttale seg før allmenningsstyret avgjør saken.

§ 3.Avgiften for jaktkort som gjelder annet vilt enn elg, hjort og rådyr skal være:
a.For bruksberettigede kr. 50,- pr. år og kr. 25,- for ukekort.
b.For innenbygdsboende i Leksvik kommune kr. 100,- pr. år og kr. 50,- for ukekort.
c.For personer som ikke går inn under a og b kr. 150,- pr. år uten hund og kr. 200,- pr. år med hund.

Ukekort kr. 75,- uten hund og kr. 150,- med hund.

-Allmenningsstyret kan, etter kunngjøring i god tid, endre disse priser i pakt med det generelle prisnivå når forholdene tilsier det.
-Jaktåret regnes fra 1. april til og med 31. mars.
§ 4.Allmenningsstyret kan foreta innskrenkninger med hensyn til tiden, området og måten for utøving av jakt og fangst når dette ansees nødvendig av hensyn til viltbestanden. For jegere som ikke er bruksberettigede, eller likestilt med bruksberettigede, kan allmenningsstyret bestemme at jaktkortet bare skal gi adgang til jakt etter visse, nærmere angitte viltarter og begrense det antall vilt av de forskjellige slag som kan felles pr. kort.

Før allmenningsstyret treffer noe vedtak i henhold til foregående ledd, skal viltnemnda være gitt adgang til å uttale seg.

Allmenningsstyrets vedtak i henhold til denne paragraf trer ikke i kraft før tidligst 4 uker etter at det er kunngjort på den måte som er vanlig i distriktet.

§ 5.Innenfor rammen av hva gjeldende bestemmelser til enhver tid gir adgang til, avgjør allmenningsstyret hvor mange dyr det skal søkes fellingstillatelse for av elg, rådyr og eventuelt andre viltarter dersom særskilt fellingstillatelse er nødvendig.

Elgjakten leies ut av allmenningsstyret etter kunngjøring som er vanlig i distriktet i god tid i forveien.

For det antall rådyr som det blir gitt tillatelse til å felle utstedes særskilt kort som hvert gir adgang til å felle 1 dyr.

§ 6.De som får utstedt jaktkort på allmenningen, plikter å gi de opplysninger over felt og fanget vilt som blir krevd av allmenningsstyret eller pålagt av Direktoratet for naturforvaltning. Allmenningsstyret er ansvarlig for at de opplysninger direktoratet krever med hjemmel i viltloven blir avgitt.
§ 7.Allmenningsstyret kan ansette nødvendig jaktoppsyn. Hvis forholdene ligger til rette for det, kan allmenningsstyret samarbeide med andre jaktområder (grunneierlag) og med viltnemnda om felles oppsyn over større områder.

Ulovlig jakt og fangst skal meldes til politiet av styret eller dets formann.

§ 8.Overtredelse av disse bestemmelser kan medføre straff og inndragning samt tap av retten til å drive jakt og fangst.
§ 9.Disse regler trer i kraft straks og avløser reglene fra 1. april 1974.