Forskrift om fredning for Lille Follesøya fuglefredningsområde, Skjervøy kommune, Troms.

DatoFOR-1990-03-30-249
PublisertII 1990 73
Ikrafttredelse30.03.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forLille Follesøya fuglefredningsområde, Skjervøy kommune, Troms
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§14, § 9 jf § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning, Skjervøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 30. mars 1990. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 14, 2. ledd og § 9, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er fuglelivet og fuglenes livsmiljø på Lille Follesøya, Kavringen og Sauskjæret med fjæreområder og sjøområdet mellom Lille Follesøya og Kavringen, i Skjervøy kommune, Troms fylke, fredet ved kgl.res. av 30. mars 1990 under betegnelsen «Lille Follesøya fuglefredningsområde».

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr i Skjervøy kommune: 41/1, 41/2 og 41/3.

Fuglefredningsområdet dekker et areal på ca 650 daa, hvorav ca 500 daa er landareal.

Grensene for fuglefredningsområdet går fram av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet januar 1990. Kartet oppbevares i Skjervøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med fredningen er å bevare det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området.

IV

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser (jf pkt V og VI):

1.Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse. Bærplukking er likevel tillatt.
2.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt i fuglefredningsområdet hele året. Slipp av hunder og katter er forbudt i tidsrommet 1. april - 1. november. Utsetting av vilt er ikke tillatt. For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands, samt lavtflyving under 300 m, er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyn-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed
2.drift og vedlikehold av kraftlinje og sjøkabel
3.slått og beiting, herunder nødvendig bruk av gjeterhund
4.vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg
5.grunneiers eller brukers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter som til enhver tid gjelder.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av bestemmelsene for fuglefredningsområdet tillegges Fylkesmannen i Troms.

X

Forskriften trer i kraft straks.