Forskrift om fredning for Store Follesøya naturreservat, Skjervøy kommune, Troms.

DatoFOR-1990-03-30-250
PublisertII 1990 75
Ikrafttredelse30.03.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forStore Follesøya naturreservat, Skjervøy kommune, Troms.
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jf § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Store Follesøya naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 30. mars 1990. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Store Follesøya med E-holmen og sjøområdet mellom Store og Lille Follesøya, samt sjøområdet ut til en avstand på 50 m fra land på nord- og vestsida av Store Follesøya, i Skjervøy kommune i Troms fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 30. mars 1990 under betegnelsen «Store Follesøya naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr i Skjervø kommune: 41/1, 41/2 og 41/3.

Reservatet dekker et areal på ca 1.250 daa, hvorav ca 580 daa er landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet januar 1990. Kartet oppbevares i Skjervøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med fredningen er å sikre best mulige betingelser for fuglelivet i området samt å bevare en viktig hekkelokalitet med de plante- og dyrearter som naturlig er knyttet til området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver skade og ødeleggelse. Bærplukking er likevel tillatt.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Fugler og pattedyr, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt hele året. Slipp av hund er forbudt i tidsrommet 1. april - 1. november. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, brygger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.I tiden fra og med 1. april til og med 31. juli er det forbud mot ilandstigning og ferdsel på Store Follesøya og E-holmen, og ferdsel på sjøen i en avstand på 50 m ut fra land på nord- og vestsida av Store Follesøya.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt hele året.

5.Motorisert ferdsel til lands, samt lavtflyving under 300 m, er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, sikring-, politi-, brannvern-, oppsyn-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed
2.drift og vedlikehold av kraftlinje og sjøkabel
3.grunneiers eller brukers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter som til enhver tid gjelder
4.ferdsel i forbindelse med grunneiers eller brukers særrett til eggsanking, dunsamling og molteplukking
5.ferdsel i forbindelse med fiske i sjøområdet med ferdselsforbud på nord- og vestsida av Store Follesøya.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten gir fullmakt, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av bestemmelsene for naturreservatet tillegges Fylkesmannen i Troms.

X

Forskriften trer i kraft straks.