Ikrafttredelse av kommunal slamtømming, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1990-04-11-278
PublisertI 1990 324
Ikrafttredelse01.01.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26
Kunngjort
KorttittelForskrift om komm. slamtømming, Nord-Trøndelag

Fastsatt av fylkesmannen i Nord-Trøndelag 11. april 1990 i medhold av lov av 17. mars 1989 nr. 11 om endring i lov av 13. mars 1981 nr. 6 (forurensningsloven), avsnitt III nr. (2), jfr. kgl.res. av 17. mars 1989 nr. 168 og Miljøverndepartementets delegeringsvedtak av 10. august 1989 nr. 1428 (kgj. i nr. 5/1990).

§ 1.Kommunenes plikt etter det nye siste punktum i forurensningslovens § 26, 3. ledd gjøres i Nord-Trøndelag fylke gjeldende fra og med den 1. januar 1991. Fra den dato av skal kommunene sørge for tømming av mindre renseinnretninger så som slamavskillere og andre samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann i hele kommunen, både i og utenfor tettbygd strøk. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann.
§ 2.Fylkesmannen kan gjøre unntak fra denne forskrift.