Forskrift om vern for Frierflogene naturreservat og Dammane landskapsvernområde, Porsgrunn kommune, Telemark.

DatoFOR-1990-05-04-323
PublisertII 1990 123
Ikrafttredelse04.05.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrierflogene naturreservat og Dammane landskapsvernområde, Porsgrunn kommune, Telemark
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jf § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Frierflogene naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 4. mai 1990. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et område sør for Kjørholt på Eidangerhalvøya i Porsgrunn kommune, Telemark fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 4. mai 1990 under betegnelsen Frierflogene naturreservat.

I medhold av samme lovs § 5, jf. § 6 og § 21, § 22 og § 23, er et tilstøtende område på Eidangerhalvøya i Porsgrunn kommune, Telemark fylke, vernet som landskapsvernområde ved kgl.res. av 4. mai 1990 under betegnelsen Dammane landskapsvernområde.

II

Naturreservatet dekker et areal på ca 650 dekar og berører følgende gnr/bnr i Eidanger i Porsgrunn kommune: 69/4, 73/1,10, 73/2, 73/3,16 73/5,7, og 75/3,4.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca 115 dekar og berører følgende gnr/bnr i Eidanger i Porsgrunn kommune: 69/4, 73/2, 73/4, 73/5,7 og 73/6.

Grensene for naturreservatet og landskapsvernområdet går fram av kart i målestokk 1:5.000, datert miljøverndepartementet desember 1989. Kartet oppbevares i Porsgrunn kommune, hos fylkesmannen i Telemark, i Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet og landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med en rekke verdifulle og representative vegetasjonstyper, interessante geologiske forhold og et landskap som er egenartet og av stor verdi for forskning og undervisning.

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et område med en vakker og egenartet natur, verdifulle vegetasjonstyper og innslag av kulturminner og som er av stor betydning for friluftsliv og rekreasjon. Sammen med det tidsgrensende reservat vil landskapsvernområdet bidra til å bevare variasjonsrikdommen i området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse, unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av pkt VI og VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
3.Det må ikke settes i verk tiltak som kan endre de naturlige vekstvilkår, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering, bergverksdrift og uttak av masse, oppfylling og planering, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.
4.Motorisert ferdsel er ikke tillatt.
5.Organisert idrettsutøvelse utover løp på etablerte stier er ikke tillatt.

Dersom formålet med vernet krever det, kan forvaltningsmyndigheten fastsette nærmere regler for ferdselen i reservatet.

V

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Området skal være vernet mot tiltak som i vesentlig grad kan endre landskapets art eller karakter, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering, bergverksdrift og uttak av masse, oppfylling og planering, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, bruk av kjemiske bekjempningsmidler og innføring av nye plantearter.
2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
3.Motorisert ferdsel er ikke tillatt unntatt på eksisterende veg etter gjeldende skilting og forskrifter.
4.Organisert idrettsutøvelse utover løp på eksisterende stier og veger er ikke tillatt.
5.For skogens skjøtsel gjelder følgende bestemmelser:
a)Området skal skjøttes som skogpark. Hogst skjer i samråd med forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer.
b)Småflater godt tilpasset terrenget kan tillates når dette er nødvendig av hensyn til foryngelsen.
c)Det skal kun nyttes naturlig foryngelse.
d)Det skal tas sikte på variasjon i treslagssammensetningen og en naturlig vegetasjonsutvikling.

VI

Bestemmelsene i punkt IV og V er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Tømmertranport med traktor på frossen mark.
4.Vedlikehold av kraftledninger, herunder transport med motorkjøretøy, i samråd med forvaltningsmyndigheten.
5.Vedlikehold av sjømerker.
6.Vedlikehold av veg, vannforsyningsanlegg og dammer.
7.Framføring av ny E-18-trasé i tunnel i berggrunnen etter godkjent hovedplan og detaljplan.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme verneformålet.

Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene, herunder om skogens skjøtsel i landskapsvernområdet. Skjøtselsplanen kan også innholde nærmere retningslinjer om vedlikehold og virksomhet som nevnt i punkt VI-3, 4, 5, 6 og 7.

Skjøtselsplanen godkjennes av forvaltningsmyndigheten.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige ondersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet og landskapsvernområdet tillegges Fylkesmannen i Telemark.

X

Disse bestemmelser trer i kraft straks.