Forskrift om fredning for Ajertangen naturreservat, Nome kommune, Telemark.

DatoFOR-1990-05-04-324
PublisertII 1990 125
Ikrafttredelse04.05.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forAjertangen naturreservat, Nome kommune, Telemark
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jf § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Nome

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res av 4. mai 1990. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et område med furusumpskog på Ajertangen i Nome kommune. Telemark fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 4. mai 1990 under betegnelsen Ajertangen naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr i Nome kommune: 88/1 og 88/2.

Reservatet dekker et areal på ca. 22 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:1.000, datert Miljøverndepartementet desember 1989. Kartet oppbevares i Nome kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensen for reservatet skal avmerkes i marka etter anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare en spesiell og sjelden furusumpskog. Området har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.For viltet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, framføring av luftledninger og jordkabler, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistningen er ikke fullstendig.

4.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.sanking av bær og matsopp
3.beiting.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene for reservatet tillegges Fylkesmannen i Telemark.

IX

Forskriften trer i kraft straks.