Iverksetting av kommunal slamtømming, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1990-06-22-591
PublisertI 1990 637
Ikrafttredelse01.01.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-03-17-11, RFOR-1989-03-17-168, LOV-1981-03-13-6-§26
Kunngjort
KorttittelForskrift om slamtømming, Sogn og Fjordane

Fastsett av fylkesmannen i Sogn og Fjordane 22. juni 1990 med heimel i lov av 17. mars 1989 nr. 11 avsnitt III nr. (2), jfr. kgl.res. 17. mars 1989 nr. 168 og delegeringsvedtak frå Miljøverndepartementet dagsett 10. august 1989 nr. 1428.

§ 1.Kommunen si plikt etter siste punktum i § 26, 3. lekken i ureiningslova vert gjort gjeldande i Sogn og Fjordane fylke f.o.m. den 1. januar 1990. Frå denne datoen skal kommunane syte for tøming av mindre reinseinnretningar som slamutskiljarar og andre samlekummar for avslamming av sanitært avløpsvatn og overvatn i heile kommunen, både i og utanfor tettbygd strok. Det same gjeld for oppsamlingstankar for ubehandla sanitært avløpsvatn.
§ 2.Fylkesmannen kan gjere unntak frå denne forskrifta.