Forskrift om fredning av Langmyra naturreservat, Rendalen og Tynset kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1990-08-31-745
PublisertII 1990 286
Ikrafttredelse31.08.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forLangmyra naturreservat, Rendalen og Tynset kommuner, Hedmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jf LOV-1970-06-19-63-§10og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Rendalen og Tynset

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 31. august 1990. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er Langmyra med tilliggende kantsoner i Rendalen og Tynset kommuner fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 31. august 1990 under betegnelsen Langmyra naturreservat.

II

Det fredede området berører følgene gnr/bnr: 70/3 og 70/27 i Rendalen kommune og 2/2, 3/31, 32, 3/23, 4/29, 4/58, 4/100, 4/103, 4/119, 5/2, 5/7, 5/32 og 5/40 i Tynset kommune.

Naturreservatet dekker et areal på ca 950 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet mai 1990. Kartet oppbevares i Rendalen og Tynset kommuner, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare i opprinnelige tilstand et myrkompleks med interessante myrstrukturer (eksentriske høymyrelementer, kantskogsone og lagg) og en interessant vegetasjonssonering med ulike sumpskogssamfunn mellom åpen myr og fastmark.

IV

For naturreservatet gjelder følgene bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forholdene, herunder oppføring av bygninger, anlegg eller faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler eller kloakkkledninger, bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering eller lagring av masse - herunder torv, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.Vegetasjon i vann og på land er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V, VI og VII. Nye plantearter må ikke innføres.
3.Motorisert ferdsel er forbudt. Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjonsinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.nødvendig vedlikehold av kraftlinja gjennom området når dette skjer på en måte som er mest mulig skånsom for terreng og vegetasjon.
3.tradisjonell beiting.
4.bær- og soppsanking.
5.motorisert ferdsel på frossen og snødekt mark langs to traséer, markert på grensekartet, i forbindelse med drift av skogen vest for reservatet.
6.framkjøring av lovlig felt elg ved hjelp av lett beltekjøretøy.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

Direktoratet for naturforvaltning kan fastsette nærmere bestemmelser om regulering av ferdselen dersom dette viser seg nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsforskriften tillegges Fylkesmannen i Hedmark.

IX

Forskriften trer i kraft straks.