Forskrift om fredning av Lågendeltaet naturreservat, Lillehammer kommune, Oppland.

DatoFOR-1990-10-12-827
PublisertII 1990 315
Ikrafttredelse12.10.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forLågendeltaet naturreservat, Lillehammer kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Lillehammer

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 12. oktober 1990. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23 er våtmarksområdet ved Gudbrandsdalslågens utløp i Mjøsa med omkringliggende krattskog og dyrket mark i Lillehammer kommune, Oppland fylke, fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 12. oktober 1990 under betegnelsen Lågendeltaet naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 30/1, 30/3,6,15,39, 31/1, 36/1, 36/3, 40/10,18, 40/11, 41/12,31, 41/395, 53/6,23, 53/262, 54/119,156, 55/12, 61/1, 61/1 f.nr. 1,3, 61/8,9,50, 87/9 f.nr. 4, 87/15, 193, 87/22 f.nr. 2, 88/5. 88/6, 88/7,8, 88/11,31, 88/60, 61, 89/1, 115/1, 115/2, 115/13, 115/14, 115/15,16, 115/17, 115/19,34, 115/21, 115/22, 115/24,48, 115/26, 115/27, 115/28, 115/29, 115/32, 115/33, 115/36,41, 115/37, 115/43,60, 116/1, 116/6, 117/1, 118/1, 118/6, 119/1,7, 121/2,3,4, 122/10, 122/62, 122/63, 122/64, 123/1, 129/1, 156/3, 156/4, 161/1, 161/7, 162/4, 162/5, 162/9, 162/10, 162/11, 162/13, 162/15, 162/27,29,30, 162/82, 163/1, 163/4, 163/10, 164/10,1, 164/8, 164/13, 164/25, 164/32,61, 164/52, 164/55, 164/86, 164/10 165/1,166/1, 166/5, 167/5, 167/16, 168/2, 169/1, 169/4, 170/4,3 174/1, 175/1, 176/1, 177/1, 177/26, 177/28,99, 177/29, 181/1,6, 182/1,3, 182/5, 182/13, 184/1, 184/11,14,19, 184/12, 184/13, 186/1, 186/4, 186/6, 186/11,65, 186/13, 186/17,42, 186/40, 187/1, 200/14, 60, 63, 65, 92, 180, 793, 1138, 1300, 200/265, 319, 370, 1074, 200/1433.

Reservatet dekker et areal på ca. 7.230 dekar, hvorav ca. 495 dekar er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet september 1990. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Lillehammer kommune, hos fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, særlig av hensyn til trekkende, hekkende og overvintrende vannfugl.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jfr. dog punktene VI og VII):

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt herunder deres hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jfr. viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Nord for Vingnesbrua er motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lågtflyging under 800 fot over reservatet, forbudt.

I tida f.o.m. 15. april t.o.m. 14. mai er all ferdsel til vanns og på gruntområder i Mjøsa og Lågen mellom reservatets søndre grense og linja Svinerumpa - Mosodden forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.drift av eksisterende jordbruksareal i samsvar med tradisjonelle driftsmåter, herunder
-motorisert ferdsel
-vedlikehold av landbruksveger og driftsbygninger
-vedlikehold og oppføring av gjerder
-vedlikehold av tidligere opptatte grøfter
-gjødsling og bruk av kjemiske plantevernmiddel
-nødvendig bruk av gjeterhund
3.vedlikehold av tidligere opptatte grøfter som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer
4.trafikk på og vedlikehold av offentlige veger
5.vedlikehold av kraftlinjer, jordkabler, vann- og kloakkledninger
6.bruk av motorbåt nord for Vingnesbrua i tida f.o.m. 15. mai t.o.m. 30. november når farten er under 5 knop og det blir vist spesiell aktsomhet overfor fuglelivet
7.fiske etter det til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter gitt i medhold av dette
8.forsvarets lågtflyging med helikopter utenom perioden f.o.m. 15. april t.o.m. 31. mai
9.tømmerfløting og drift av Lillehammer Lense og Lillehammer Dampsags Lense
10.masseuttak i samsvar med konsesjon gitt etter vassdragsloven.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.etablering av nye grøfter og grøfteavløp for drenering av eksisterende jordbruksareal og tilgrensende arealer.
3.fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i jordbruket.
4.kontrollert uttynning/høgdereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket.
5.hogst av ved og tømmer.
6.bygging av pumpehus og legging av ledninger for vanningsanlegg.
7.framføring av nye jordkabler, vann- og kloakkledninger.
8.ferdsel med båt m.v. før 15. mai mellom reservatets søndre grense og linja Svinerumpa - Mosodden i år da vannstanden i Mjøsa stiger spesielt tidlig.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelig undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Oppland.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.

Midlertidig vernevedtak for Lågendeltaet naturreservat, Lillehammer kommune av 23. januar 1984 nr. 250 er opphevet.