Forskrift om fredning av Lågendeltaet fuglefredningsområde, Lillehammer kommune, Oppland.

DatoFOR-1990-10-12-828
PublisertII 1990 318
Ikrafttredelse12.10.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forLågendeltaet fuglefredningsområde, Lillehammer kommune, Oppland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§9, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fuglefredningsområde, Lillehammer

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 12. oktober 1990. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 14, 2. ledd og § 9, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23 er våtmarksområdet ved Gudbrandsdalslågens utløp i Mjøsa med omkringliggende krattskog og dyrket mark i Lillehammer kommune, Oppland fylke, fredet som fuglefredningsområde ved Kronprinsreg.res av 12. oktober 1990 under betegnelsen Lågendeltaet fuglefredningsområde.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 118/6, 121/3,4, 121/24, 122/2, 122/10, 122/89, 156/3, 156/4, 161/7, 162/5, 162/11, 163/1, 163/4, 163/10, 163/15, 164/1, 164/13, 164/16, 164/18, 164/24, 164/25, 164/55, 164/86, 164/91,92, 164/15, 164/100, 165/1.

Fuglefredningsområdet dekker et areal på ca. 775 dekar, der så og si alt er landareal.

Grensene for fuglefredningsområdet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet september 1990. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Lillehammer kommune, hos fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for fuglefredningsområdet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området, særlig av hensyn til trekkende, hekkende og overvintrende vannfugl.

IV

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser (jfr. dog punktene VI og VII):

1.Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse.
2.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse (jfr. viltlovens § 3). All jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er ikke tillatt. For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motortisert ferdsel samt lågtflyging under 800 fot er forbudt herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.drift av eksisterende jordbruksareal i samsvar med tradisjonelle driftsmåter, herunder
-motorisert ferdsel
-vedlikehold av landbruksveger og driftsbygninger
-vedlikehold og oppføring av gjerder
-vedlikehold av tidligere opptatte grøfter
-gjødsling og bruk av kjemiske plantevernmiddel
-nødvendig bruk av gjeterhund
3.vedlikehold av tidligere opptatte grøfter som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer
4.trafikk på og vedlikehold av offentlige veger
5.vedlikehold av kraftlinjer, jordkabler, vann- og kloakkledninger
6.bruk av motorbåt nord for Vingnesbrua i tida f.o.m. 15. mai t.o.m. 30. november når farten er under 5 knop og det blir vist spesiell aktsomhet overfor fuglelivet
7.fiske etter det til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter gitt i medhold av dette
8.forsvarets lågtflyging med helikopter utenom perioden f.o.m. 15. april t.o.m. 31. mai
9.tømmerfløting og drift av Lillehammer Lense og Lillehammer Dampsags Lense

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.etablering av nye grøfter og grøfteavløp for drenering av eksisterende jordbruksareal og tilgrensende arealer.
3.fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i jordbruket.
4.kontrollert uttynning/høgdereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket.
5.hogst av ved og tømmer.
6.bygging av pumpehus og legging av ledninger for vanningsanlegg.
7.framføring av nye jordkabler, vann- og kloakkledninger.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelig undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Oppland.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.