Forskrift om fredning av Åsdalstjørna naturreservat, Ringebu kommune, Oppland.

DatoFOR-1990-10-12-835
PublisertII 1990 333
Ikrafttredelse12.10.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅsdalstjørna naturreservat, Ringebu kommune, Oppland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Ringebu

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 12. oktober 1990. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde ved Åsdalstjørna i Ringebu kommune, Oppland fylke, fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 12. oktober 1990 under betegnelsen Åsdalstjørna naturreservat.

II

Det fredete området ligger i Hirkjølen statsallmenning.

Reservatet dekker et areal på ca. 2.610 dekar, hvorav ca. 2.010 dekar er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av flybilde i målestokk ca. 1:10.000, datert Miljøverndepartementet september 1990. Flybildet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Ringebu kommune, hos fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området, særlig av hensyn til hekkende ender og vadefugl.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser jfr. dog punktene V og VI:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt herunder deres hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jfr. viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lågtflyging under 800 fot over reservatet, er forbudt, herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly.

Bruk av robåt, kano eller tilsvarende framkomstmiddel er forbudt.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.tradisjonell slått og beiting, herunder nødvendig bruk av gjeterhund.
3.sanking av bær og matsopp.
4.fiske etter det til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter gitt i medhold av dette.
5.begrenset bruk av robåt, kano eller tilsvarende framkomstmiddel for bruksberettigede i forbindelse med fiske. Fjellstyret skal disponere båten(e) og det er tillatt med kun en båt i hvert vann.
6.motorisert ferdsel på frossen og snødekket mark etter lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag og kommunale forskrifter gitt i medhold av dette.
7.teltslagning utenom perioden f.o.m. 15 april t.o.m. 14. juli.
8.jakt på hjortedyr, hønsefugl og hare i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
9.bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av tillatt jakt.
10.motorisert ferdsel for å bringe felt hjortevilt ut av reservatet.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Oppland.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.