Forskrift om fredning av Fåvang naturreservat, Ringebu kommune, Oppland.

DatoFOR-1990-10-12-836
PublisertII 1990 335
Ikrafttredelse12.10.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forFåvang naturreservat, Ringebu kommune, Oppland
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Ringebu

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 12. oktober 1990. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8 jfr. § 10 og §§ 21, 22, og 23, er et våtmarksområde ved Gudbrandsdalslågens utløp i Losna og omkringliggende krattskog og dyrket mark i Ringebu kommune, Oppland fylke, fredet ved Kronprinsreg.res. av 12. oktober 1990 under betegnelsen Fåvang naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 98/1, 22, 132/4, 137/1, 138/1, 138/4, 139/9, 142/1, 143/1, 144/1, 147/1, 147/3, 148/1, 148/9, 176/5, 177/1,3, 177/5, 177/9, 177/11, 179/1, 180/4, 181/1, 181/5, 181/6, 181/13, 182/1, 182/5, 182/9, 182/19.

Reservatet dekker et areal på ca. 3.815 dekar, hvorav ca. 1.650 dekar er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet september 1990. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Ringebu kommune, hos fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et stort og variert våtmarksområde, vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området, særlig av hensyn til trekkende og hekkende vannfugl.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jfr. pkt. V og VI):

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt herunder deres hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jfr. viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands er forbudt.

I den isfrie delen av året er motorisert ferdsel til vanns, samt lågtflyging under 800 fot forbudt, herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly samt brettseiling.

Bruk av robåt, kano eller tilsvarende framkomstmiddel på Linvikstjønnet er forbudt for andre enn grunneiere, bruksberettigede og de som følger eller utfører nødvendige tjenester på vegne av disse.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyn-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
2.drift av eksisterende jordbruksareal i samsvar med tradisjonelle driftsmåter, herunder
-motorisert ferdsel
-vedlikehold av landbruksveger
-vedlikehold av driftsbygninger
-vedlikehold og oppsetting av gjerder
-vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet
-gjødsling og bruk av kjemiske plantevernmiddel
-bråtebrenning
3.vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
4.tradisjonell slått og beiting, herunder nødvendig bruk av gjeterhund.
5.fiske etter det til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter gitt i medhold av dette.
6.senkingstiltak i Moeselva etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
7.vedlikehold av eksisterende hytte på gnr./bnr. 177/11.
8.bruk av motorbåt på Lågen så framt farten er under 5 knop og det blir vist spesiell aktsomhet overfor fuglelivet.
9.jakt på hjortedyr i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
10.bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av tillatt jakt.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent skjøtselsplan, eller når formålet med fredningen krever det.
3.etablering av nye grøfteavløp for drenering av eksisterende jordbruksarealer og av tilgrensende arealer.
4.oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger som er nødvendige i forbindelse med jordbruket, til dette hører bygging av pumpehus og legging av ledninger for vanningsanlegg.
5.utfylling av åkerstein på tilviste steinfyllinger.
6.mindre uttak av masse til grunneiernes eget bruk.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Oppland.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.