Forskrift om fredning av Helgetjønn fuglefredningsområde, Øyer kommune, Oppland.

DatoFOR-1990-10-12-838
PublisertII 1990 340
Ikrafttredelse12.10.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forHelgetjønn fuglefredningsområde, Øyer kommune, Oppland.
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 14 og § 9 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fuglefredningsområde, Øyer

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 12. oktober 1990. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 14, 2. ledd og § 9, jfr. § 10 og §§ 21, 22, og 23, er fuglelivet og fuglenes livsmiljø ved Helgetjønnet i Øyer kommune, Oppland fylke, fredet ved Kronprinsreg.res. av 12. oktober 1990 under betegnelsen Helgetjønn fuglefredningsområde.

II

Det fredete området ligger i Øyer statsallmenning.

Fuglefredningsområdet dekker et areal på ca. 431 dekar, hvorav ca. 237 dekar er landareal.

Grensene for fuglefredningsområdet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet september 1990. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Øyer kommune, hos fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for fuglefredningsområdet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området, særlig av hensyn til hekkende vannfugl.

IV

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser (jfr. pkt. V og VI):

1.Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse.
2.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse (jfr. viltlovens § 3). All jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt i fuglefredningsområdet. Utsetting av vilt er ikke tillatt. For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.I den isfrie delen av året er motorisert ferdsel til vanns, samt lågtflyging under 800 fot forbudt, herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly.

Bruk av robåt, kano og tilsvarende framkomstmiddel er forbudt.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyn-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
2.tradisjonell slått og beiting, herunder nødvendig bruk av gjeterhund.
3.sanking av bær og matsopp.
4.fiske etter det til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter gitt i medhold av dette.
5.bruk av robåt, kano eller tilsvarende framkomstmiddel for bruksberettigede i forbindelse med fiske.
6.jakt på hjortedyr, hønsefugl og hare i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
7.bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av tillatt jakt.
8.motorisert ferdsel for å bringe felt hjortevilt ut av reservatet.
9.vedlikehold av eksisterende kraftlinjer.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Oppland.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.