Forskrift om fredning av Totenvika naturreservat, Østre Toten kommune, Oppland.

DatoFOR-1990-10-12-841
PublisertII 1990 347
Ikrafttredelse12.10.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forTotenvika naturreservat, Østre Toten kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Østre Toten

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 12. oktober 1990. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde ved Totenvika i Østre Toten kommune, Oppland fylke, fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 12. oktober 1990 under betegnelsen Totenvika naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.:

21/1, 24/2, 24/3, 25/15, 25/16, 25/17, 25/18, 25/36, 25/55, 25/57, 25/69, 26/2,5, 28/1, 28/2, 28/3, 28/6, 28/8, 57/3, 58/1, 59/1, 59/2.

Reservatet dekker et areal på ca. 3.235 dekar hvorav ca. 80 dekar er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet september 1990. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Østre Toten kommune, hos fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området, særlig av hensyn til trekkende vannfugl.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jfr. dog punktene V og VI):

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt herunder deres hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jfr. viltlovens § 3. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.

Hunder må ikke slippes i tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august eller til annen tid fastsatt i medhold av viltloven.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands samt lågtflyging under 800 fot over reservatet, er forbudt, herunder gjelder også bruk av modellfly.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

I tiden f.o.m. 15. april t.o.m. 19. mai er all ferdsel til vanns forbudt herunder gjelder også bruk av modellbåter.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.tradisjonell slått og beiting, herunder nødvendig bruk av gjeterhund
3.vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet
4.vedlikehold og oppsetting av gjerder og vedlikehold av tidligere etablerte vatningsanlegg
5.sanking av bær og matsopp
6.fiske etter det til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter gitt i medhold av dette
7.bruk av båt fra fortøyningsplass og ut av reservatet og omvendt for grunneiere og bruksberettigede når farten er under 5 knop og det blir vist spesiell aktsomhet overfor fuglelivet
8.grunneieres og bruksberettigedes ferdsel i forbindelse med næringsvirksomhet.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i jordbruket.
4.kontrollert uttynning/høydereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket.
5.hogst av ved til eget bruk for grunneierne.
6.bygging av pumpehus og legging av ledninger for vanningsanlegg.
7.vedlikehold av eksisterende forbygginger
8.utfylling av åkerstein på tilviste steinfyllinger
9.mindre uttak av masse til grunneiernes eget bruk

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Oppland.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.