Forskrift om fredning av Hovstjern naturreservat, Gran kommune, Oppland.

DatoFOR-1990-10-12-844
PublisertII 1990 353
Ikrafttredelse12.10.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forHovstjern naturreservat, Gran kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Gran

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 12. oktober 1990. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde ved Hovstjernet i Gran kommune, Oppland fylke, fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 12. oktober 1990 under betegnelsen Hovstjern naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 262/1, 262/15.

Reservatet dekker et areal på ca. 52 dekar, hvorav ca. 47 dekar er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet september 1990. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Gran kommune, hos fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området, særlig av hensyn til kravfulle og sjeldne trekkende og hekkende våtmarksfugl.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jfr. dog punktene V og VI):

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt herunder deres hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jfr. viltlovens § 3. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lågtflyging under 800 fot over reservatet, er forbudt, herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

I tiden f.o.m. 15. april t.o.m. 30. juni er all ferdsel i reservatet forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.tradisjonell slått og beiting
3.vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at for- valtningsmyndigheten er varslet
4.vedlikehold av eksisterende kanal mellom Hovstjernet og Vigga
5.vedlikehold og oppsetting av gjerder
6.sanking av bær og matsopp utenom perioder med ferdselforbud
7.fiske etter det til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter gitt i medhold av dette
8.grunneiernes og bruksberettigedes ferdsel i forbindelse med næringsvirksomhet

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter
2.etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer
3.fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i jordbruket
4.kontrollert uttynning/høydereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket
5.hogst av ved til eget bruk for grunneierne

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Oppland.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.