Forskrift om fredning av Fluberg fuglefredningsområde, Søndre Land kommune, Oppland.

DatoFOR-1990-10-12-845
PublisertII 1990 356
Ikrafttredelse12.10.1990
Sist endretFOR-1997-11-20-1217
Endrer
Gjelder forFluberg fuglefredningsområde, Søndre Land kommune, Oppland.
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 14 og § 9 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fuglefredningsområde, Søndre Land

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 12. oktober 1990. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 20 nov 1997 nr. 1217.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 14, 2. ledd og § 9, jfr. § 10 og §§ 21, 22, og 23, er fuglelivet og fuglenes livsmiljø ved Randsfjorden i Fluberg i Søndre Land kommune, Oppland fylke, fredet ved Kronprinsreg.res. av 12. oktober 1990 under betegnelsen Fluberg fuglefredningsområde.

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegasjon av 3. november 1988 er forskriften for Fluberg fuglefredningsområde endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak av 20. november 1997.

0Endret ved forskrift 20 nov 1997 nr. 1217.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 7/1, 8/1, 11/1, 11/10, 11/22, 12/1, 13/7, 13/8, 13/29.

Fuglefredningsområdet dekker et areal på ca. 689 dekar, hvorav ca. 1 dekar er landareal.

Grensene for fuglefredningsområdet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet september 1990. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Søndre Land kommune, hos fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for fuglefredningsområdet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 20 nov 1997 nr. 1217.

III

Formålet med fredningen er å bevare det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området, særlig av hensyn til trekkende vannfugl.

IV

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser (jfr. pkt. V og VI):

1.Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse.
2.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse (jfr. viltlovens § 3). All jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt i fuglefredningsområdet. Utsetting av vilt er ikke tillatt. For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.I tida f.o.m. 15. april t.o.m. 19 mai er all fersel på tørrlagte mudderbankområder og motorisert ferdsel til lands og til vanns, samt lågtflyging under 800 fot, forbudt, herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly samt brettseiling.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyn-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
2.tradisjonell slått og beiting.
3.vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
4.vedlikehold og oppføring av gjerder.
5.vedlikehold av eksisterende forbygginger, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
6.vedlikehold av eksisterende veg.
7.sanking av bær og matsopp.
8.fiske etter det til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter gitt i medhold av dette.
9.grunneiernes og bruksberettigedes ferdsel i forbindelse med næringsvirksomhet.
10.bruk av motorbåt korteste veg gjennom fuglefredningsområdet når farten er under 5 knop og det blir vist spesielt aktsomhet overfor fuglelivet.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.felling av vilt som forårsaker vesentlig skade i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.bygging av pumpehus og legging av ledninger for vanningsanlegg.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Oppland.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.