Ikrafttredelse av kommunal slamtømming, Østfold.

DatoFOR-1990-11-16-931
PublisertI 1990 917
Ikrafttredelse01.01.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunal slamtømming, Østfold

Fastsatt av fylkesmannen i Østfold 16. november 1990 i medhold av lov av 17. mars 1989 nr. 11, avsnitt III nr. (2), jfr. kgl.res. av 17. mars 1989 nr. 168 pkt. 2 og Miljøverndepartementets delegeringsvedtak av 10. august 1989 nr. 1428.

§ 1.Kommunenes plikt etter det nye siste punktum i forurensningslovens § 26, 3. ledd gjøres i Østfold fylke gjeldende fra 1. januar 1991. Fra denne dato skal kommunene sørge for tømming av slamavskillere og andre samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann, samt oppsamlingstanker for ubehandlet avløpsvann. Ordningen omfatter anlegg i hele kommunen, både i og utenfor tettbygd strøk.

Tømmefrekvens.

Bolig med vannklosett tilknyttet: Hvert år
Bolig uten vannklosett tilknyttet: 3. hvert år
Fritidsbebyggelse 3. hvert år
Tette oppsamlingstanker Alle tømminger,
min. 1 gang pr. år.

For enkelte anlegg kan kommunen i spesielle tilfelle tillate en annen tømmefrekvens.

Dersom gitt utslippstillatelse krever hyppigere tømming, må tillatelsen følges.

§ 2.Fylkesmannen kan gjøre unntak fra denne forskrift.