Forskrift om Stråholmen landskapsvernområde med fuglelivsfredning, Kragerø kommune, Telemark.

DatoFOR-1990-12-07-1057
PublisertII 1990 401
Ikrafttredelse07.12.1990
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forStråholmen landskapsvernområde med fuglelivsfredning, Kragerø kommune, Telemark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, jfr. § 6 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
RettetRettet 03.01.2002. Tilføyd Kap. V pkt. 7.
KorttittelForskrift om fuglelivsfredning, Kragerø

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 7. desember 1990 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6, § 14, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 25. juni 1993 nr. 640, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970, nr. 63, § 5, jf. § 6 og § 21, § 22 og § 23, er et område på Stråholmen i Kragerø kommune, Telemark fylke, vernet som landskapsvernområde ved Kronprinsreg.res. av 7. desember 1990 under betegnelsen Stråholmen landskapsvernområde. Fuglelivet i landskapsvernområdet er vernet i medhold av lovens § 14. Med hjemmel i kgl.ress. av 3. juli 1987, jf. Miljøverndepartementets delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning av 8. november 1988, er vernebestemmelsene endret ved direktoratets vedtak av 25. juni 1993.

II

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr.:

28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/19, 28/20, 28/23, 28/24, 28/25, 28/27, 28/28, 28/29, 28/31, 28/32, 28/33, 28/34, 28/35, 28/36, 28/37, 28/38, 28/39, 28/40, 28/41, 28/42, 28/43, 28/44, 28/45, 28/46, 28/47, 28/48, 28/49, 28/50, 28/51, 28/52, 28/54, 28/55

Landskapsvernområdet dekker et areal på 333 dekar, alt landareal. Fuglelivsfredningen gjelder ut til 50 m fra land og ytterste holmer i landskapsvernområdet.

Grensene for landskapsvernområdet går fram av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet september 1990. Kartet oppbevares i Kragerø kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka der de går over land, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med opprettelsen av landskapsvernområdet med fuglelivsfredning er å bevare et egenartet og vakkert landskap med interessante kvartærgeologiske dannelser og kulturminner, samt et rikt plante-, dyre- og fugleliv.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser, jf. dog kap. V og VI:

1.Alle inngrep som i vesentlig grad kan endre landskapets art eller karakter er forbudt, herunder oppføring av bygninger, anlegg av veier, masseuttak, utfylling av masse, tilførsel av konsentrert forurensning, bruk av kjemiske bekjempningsmidler og henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.Fuglelivet, herunder fuglenes reir og egg, er vernet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser.
3.Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.
4.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
5.Motorferdsel på land, herunder landing med luftfartøy, er forbudt.

Miljødirektoratet kan fastsette ytterligere bestemmelser om regulering av ferdselen dersom det er nødvendig for å oppfylle formålet med vernet.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Tradisjonell jordbruksdrift, herunder opptak av tang og tare på stranda, og henting av rekved og bruk av motorkjøretøy i denne forbindelse. Rydding av krattvegetasjon bør skje etter samråd med forvaltningsmyndighet og i samsvar med skjøtselsplan.
3.Bruk og vedlikehold av eksisterende hytter. For frakt av materialer til vedlikehold kan motorkjøretøy benyttes.
4.Bekjempelse av dyr som gjør skade i hus, med midler godkjent til dette bruk.
5.Fiske etter vanlige bestemmelser.
6.Sanking av bær og matsopp.
7.Jakt og fangst på gressender og mink i perioden f.o.m. 16. oktober t.o.m. 23. desember og bruk av løshund ii forbindelse med jakt.
0Endret ved forskrift 25 juni 1993 nr. 640.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Regulering av bestanden av dyr som kan ødelegge den naturlige balansen i området.
2.Tilbygg på hyttene i området når særlige grunner foreligger, og motorferdsel i forbindelse med transport til dette.

VII

For landskapsvernområdet skal det utarbeides en skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for skjøtselen av området. Skjøtselen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten gir fullmakt til.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene hvis verneformålet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, og i spesielle tilfeller når unntaket ikke strider mot formålet med vern.

IX

Forvaltningen av vernebestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Telemark.

X

Forskriften trer i kraft straks.