Forskrift om Trollvann naturreservat, Kragerø kommune, Telemark

DatoFOR-1990-12-07-1059
PublisertII 1990 405
Ikrafttredelse07.12.1990
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forTrollvann naturreservat, Kragerø kommune, Telemark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Kragerø

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 7. desember 1990. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013). 

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde ved Trollvann i Kragerø kommune, Telemark fylke, fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 7. desember 1990 under betegnelsen Trollvann naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.:

6/3, 6/14, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20,21, 6/57 og 7/5.

Reservatet dekker et areal på ca. 191 dekar, hvorav ca. 106 dekar er landareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet september 1990. Kartet oppbevares i Kragerø kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser, jf. dog kap. V og VI:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt, herunder dets hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen, samt slipp av hund er forbudt. Innføring av nye dyrearter er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistningen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly.

Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

Miljødirektoratet kan fastsette ytterligere bestemmelser om regulering av ferdselen, dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.vedlikehold av tidligere opptatt grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3.vedlikehold av eksisterende anlegg for vannforsyning.
4.bruk av området til beite, og anlegg og vedlikehold av gjerder for dette.
5.vanlig jordbruksdrift på eksisterende dyrket mark på eiendommen 6/20,21 som måtte berøres av fredningen.
6.sanking av bær og matsopp.
7.fiske etter det til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter gitt i medhold av dette.
8.bruk av robåt i næringsøyemed.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.anlegg av nytt eller utvidelse av gammelt vanningsanlegg. Dette bør fortrinnsvis skje i form av fellesanlegg.
4.hogst og rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent skjøtselsplan, eller når formålet med fredningen krever det.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller når unntaket ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Telemark.

X

Forskriften trer i kraft straks.