Forskrift om Vinjekilen naturreservat, Bamble kommune, Telemark.

DatoFOR-1990-12-07-1061
PublisertII 1990 409
Ikrafttredelse07.12.1990
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forVinjekilen naturreservat, Bamble kommune, Telemark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Bamble

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 7. desember 1990. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19.juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde ved Vinje i Bamble kommune, Telemark fylke, fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 7. desember 1990 under betegnelsen Vinjekilen naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.:

42/1, 42/2,10 og 11.

Reservatet dekker et areal på ca. 39 dekar, alt landareal. I tillegg kommer noe saltvannsareal.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:1.000, datert Miljøverndepartementet september 1990. Kartet oppbevares i Bamble kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde og verne om spesielt interessante plantesamfunn, et rikt dyre- og fugleliv og tekniske kulturminner i området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser, jf. dog kap. V og VI:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt, herunder dets hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen, samt slipp av hund er forbudt. Innføring av nye dyrearter er ikke tillatt .
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistningen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly.

Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

Miljødirektoratet kan fastsette ytterligere bestemmelser om regulering av ferdselen dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.tradisjonell slått og beiting, herunder oppsetting og vedlikehold av gjerder.
3.vedlikehold av tidligere opptatt grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
4.vanlig jordbruksdrift på eksisterende fulldyrket areal på eiendommen 42/1 som måtte falle innenfor reservatet.
5.transport av skogsvirke på frossen mark og fjerning av vegetasjon for dette.
6.vedlikehold av eksisterende luftlinjer.
7.sanking av bær og matsopp.
8.fiske etter det til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter gitt i medhold av dette.
9.gjennomfart med motorbåt for personer som har båtrett ved elva innenfor området. Båtferdsel skal skje slik at fugleliv ikke unødig forstyrres.
10.eventuell restaurering av isdammen i området i samråd med forvaltningsmyndigheten.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.kontrollert uttynning/høydereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket.
3.etablering av nye grøfteutløp for drenering av tilgrensende jordbruksarealer.
4.rydding av vegetasjon og andre tiltak i henhold til godkjent skjøtselsplan, eller når formålet med fredningen krever det.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller når unntaket ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Telemark.

X

Forskriften trer i kraft straks.