Forskrift om Nomevatn fuglefredningsområde, Nome kommune, Telemark.

DatoFOR-1990-12-07-1062
PublisertII 1990 412
Ikrafttredelse07.12.1990
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forNomevatn fuglefredningsområde, Nome kommune, Telemark.
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 14 og § 9 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fuglefredningsområde, Nome

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 7. desember 1990. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 14, 2. ledd, og § 9, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er fuglelivet og fuglenes livsmiljø innenfor et område ved Nomevatn i Nome kommune, Telemark fylke, fredet ved Kronprinsreg.res. av 7. desember 1990. Området er gitt betegnelsen Nomevatn fuglefredningsområde.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.:

96/1, 97/1 og 2, 98/2 og 99/12 og 18.

Fuglefredningsområdet dekker et areal på ca. 696 dekar, hvorav ca. 119 dekar er landareal.

Grensene for fuglefredningsområdet går fram av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet september 1990. Kartet oppbevares i Nome kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for fuglefredningsområdet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området, særlig med sikte på å bevare et viktig beiteområde for vannfugl under trekktiden vår og høst.

IV

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser, jf. dog kap. V og VI:

1.Innføring av nye dyrearter er ikke tillatt.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder må ikke slippes løs i det fredete området.

2.Det må ikke settes i verk tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
3.Miljødirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om ferdselen i området dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- eller forvaltningsøyemed.
2.vanlig jordbruksdrift på dyrka mark innen området. Vedlikehold av grøfter og grøfteutløp etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3.bruk av eksisterende fiskerett, strandrett og båtrett i nåværende omfang, dog skal de som ferdes i området vise spesiell aktsomhet overfor fuglelivet, jf. kap. IV.
4.utbedring av riksvei 359 i samsvar med godkjent plan, samt vedlikehold og bruk av veier, demning og andre tekniske innretninger i eller inntil området.
5.bruk av eksisterende utslagsplasser for tømmer.
6.bruk av treningsbanen for travtrening.
7.sanking av bær og matsopp.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.felling av vilt som gjør vesentlig skade.
2.fulldyrking av fastmarksarealer i områdets nordvestre del etter plan.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan for området, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Telemark.

X

Forskriften trer i kraft straks.