Forskrift om Årnesbukta naturreservat, Sauherad kommune, Telemark.

DatoFOR-1990-12-07-1063
PublisertII 1990 414
Ikrafttredelse07.12.1990
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forÅrnesbukta naturreservat, Sauherad kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Sauherad

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 7. desember 1990. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 14 nov 2007 nr. 1307, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde i øvre enden av Norsjø i Sauherad kommune, Telemark fylke, fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 7. desember 1990 under betegnelsen Årnesbukta naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 69/2, 69/3, 70/1, 70/3, 71/2, 71/4, 74/6, 75/2, 75/4, 75/5, 75/8, 75/25, 75/26, 77/1, 77/2, 77/37, 78/1, 78/97, 78/13, 14, 78/74, 93/1, 94/1, 94/2, 94/6, 94/7, 94/51, 52, 95/1, 95/2, 95/5.

Reservatet dekker et areal på 1 375 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:8 000, datert Direktoratet for naturforvaltning november 2007. Kartet oppbevares i Sauherad kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 14 nov 2007 nr. 1307.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser, jf. dog kap. V og VI:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt, herunder dets hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen, samt slipp av hund er forbudt, jf. likevel pkt. V nr. 8 .

Innføring av nye dyrearter er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistningen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet omfatter også bruk av modellbåter og modellfly.

Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

Miljødirektoratet kan fastsette ytterligere bestemmelser om regulering av ferdselen, dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.tradisjonell drift av eksisterende jordbruksarealer, herunder nødvendig bruk av kjemiske midler og kunstgjødsel.
3.vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jordbruksarealer etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
4.bruk av båt, herunder motorbåt, for personer som har båtrett eller brygge i området, videre gjennomfart med båt og nødvendig bruk av båt for utnytting av eiendommene, dog slik at fuglelivet ikke forstyrres unødig.
5.vedlikehold av eksisterende byggverk, veier og luftlinjer.
6.sanking av bær og matsopp.
7.fiske etter det til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter gitt i medhold av dette, herunder bruk av motorbåt.
8.jakt på elg.
9.fløtning av tømmer i Bøelva.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.nødvendig oppmudring i utløpet av Bøelva.
3.hogst av ved og tømmer, samt rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent skjøtselsplan, eller når formålet med fredningen krever det.
4.bygging av pumpehus og legging av ledninger for vanningsanlegg, oppføring av gjerder, m.m.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller når unntaket ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Telemark.

X

Forskriften trer i kraft straks.