Forskrift om Nautesund fuglefredningsområde, Sauherad kommune, Telemark.

DatoFOR-1990-12-07-1064
PublisertII 1990 416
Ikrafttredelse07.12.1990
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forNautesund fuglefredningsområde, Sauherad kommune, Telemark.
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 14 og § 9 jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fuglefredningsområde, Sauherad

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 7. desember 1990. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 14, 2. ledd, og § 9, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er fuglelivet og fuglenes livsmiljø innenfor en strekning av Sauarelva i Sauherad kommune, Telemark fylke, fredet ved Kronprinsreg.res. av 7. desember 1990. Området er gitt betegnelsen Nautesund fuglefredningsområde.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.:

20/1, 20/2, 23/4, 24/1 og 9, 27/1, 27/5, 27/6 og 9, 27/10 og 11, 27/17, 27/52, 28/1, 28/3, 43/3, 44/1, 44/2, 44/3, 45/1, 46/3, 46/4, 46/10.

Fuglefredningsområdet dekker et areal på ca. 1451 dekar, hvorav ca. 75 dekar er landareal.

Grensene for fuglefredningsområdet går fram av kart i målestokk 1:5.000 datert Miljøverndepartementet september 1990. Kartet oppbevares i Sauherad kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for fuglefredningsområdet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å verne det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø, særlig med sikte på å bevare et viktig trekk- og overvintringsområde for vannfugl.

IV

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser, jf. dog kap. V og VI:

1.Innføring av nye dyrearter er ikke tillatt. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder må ikke slippes løs i det fredete området.
2.Det må ikke settes i verk tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
3.Miljødirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om ferdselen i området dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- eller forvaltningsøyemed.
2.gjennomfart og transport med båt, samt bruk av eksisterende fiskerett, strandrett og båtrett i nåværende omfang.
3.bruk og vedlikehold av veger, luftledninger og andre anlegg, og innretninger for båttransport på vassdraget.
4.tømmerfløtning og utslag av tømmer på dertil anlagte plasser.
5.vanlig jordbruksdrift på eksisterende dyrka mark innen området. Vedlikehold av grøfter og grøfteutløp etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
6.tradisjonell grasslått i Bråfjorden.
7.planering og oppdyrking på eiendommen 28/1 i henhold til plan utarbeidet av landbrukskontoret.
8.vedhogst i samsvar med skjøtselsplan.
9.hogst av bartrær og nyplanting i tilsvarende omfang på eiendommen 27/1, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.felling av vilt som gjør vesentlig skade.
2.bygging av pumpehus og legging av ledninger for vanningsanlegg.
3.etablering av nye grøfteutløp for drenering av tilstøtende jordbruksarealer.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan i samråd med grunneierne gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan for området, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Telemark.

X

Forskriften trer i kraft straks.