Forskrift om fredning av Øvre Forra naturreservat, Levanger, Verdal, Stjørdal og Meråker kommuner, Nord-Trøndelag

DatoFOR-1990-12-21-1088
PublisertII 1990 443
Ikrafttredelse21.12.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forØvre Forra naturreservat, Levanger, Verdal, Stjørdal og Meråker kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Øvre Forra naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 21. desember 1990. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et myrlandskap i Øvre Forradalsområdet i Levanger, Verdal, Stjørdal og Meråker kommuner, Nord-Trøndelag fylke, fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 21. desember 1990, under betegnelsen Øvre Forra naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende eiendommer:

Levanger kommune: Reinsjø statsalmenning; gnr/bnr 372/1, Grønning statsalmenning; gnr/bnr 371/1,Frol bygdealmenning; gnr/bnr 292/8,9, Skogn bygdealmenning; gnr/bnr 99/1.

Verdal kommune: A/S Værdalsbruket; gnr/bnr 236/1.

Stjørdal kommune: Vigda statsalmenning; 348/1, Elgvadfoss statsalmenning; gnr/bnr 349/1

Meråker kommune: Meråker Bruk A/S; gnr/bnr 45/1, 50/1

Naturreservatet dekker et areal på ca. 108 km², hvorav 106 km² er landareal.

Grensen for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet september 1990. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Levanger, Verdal, Stjørdal og Meråker kommuner, hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et stort og særpreget myrlandskap med en naturskjønn elvestrekning og å verne om det spesielt rike og interessante fuglelivet, vegetasjonen og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser, jf likevel V og VI.

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse.

Det er forbud mot å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt, herunder hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt, jf. dog pkt. V nr. 5.

Hunder må ikke slippes i tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, campingvogn o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistningen er ikke uttømmende.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Tradisjonell slått og beiting, herunder nødvendig bruk av gjeterhund.
3.Sanking av bær og matsopp.
5.Jakt på hjortedyr, hønsefugl, hare, rev og mink i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
6.Bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av tillatt jakt.
7.Bruk av nedfalt virke og tørre kvister til bål på stedet. Tørre trær på rot må ikke hogges.
8.Vedlikehold av hytter, seterhus og naust innen reservatet.
9.Uttak av tømmer til vedlikehold av seterhus og trevirke til ved og gjerdestolper for eget bruk på setrene i verneområdet.
10.At hytteeiere innen området fortsatt kan få utvist ved fra skogforvaltningen til eget bruk på hyttene.
11.Reindriftsutøverens rett til brensel og trevirke til gammer, koier, teltstenger og avbindingsgjerder som er nødvendig for driften; likevel slik at plasseringen av slike innretninger skjer i samråd med forvaltnings myndigheten.
12.Hogst i medhold av godkjent skjøtselsplan i to områder merket B på kart.
13.Gjødsling av setervoller.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter
2.Rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent skjøtselsplan, eller når formålet med fredningen krever det.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsforskriften tillegges fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.