Forskrift om Langåskjølen naturreservat, Klæbu kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1990-12-21-1100
PublisertII 1990 467
Ikrafttredelse21.12.1990
Sist endretFOR-2002-05-24-586
Endrer
Gjelder forLangåskjølen naturreservat, Klæbu kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Klæbu

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 21. desember 1990. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 24 mai 2002 nr. 586, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er myrområdet Langåskjølen i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke, fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 21. desember 1990 under betegnelsen Langåskjølen naturreservat. Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572, jf. Miljøverndepartementets brev av 3. november 1988 om delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning, er forskriften endret av Direktoratet for naturforvaltning 24. mai 2002.

0Endret ved forskrift 24 mai 2002 nr. 586.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 1/1, 9, 2/3, 3/1, 5/1, 6/3, 8/1, 2, 13/10, 17/4, 18/1, 18/11, 30/1,2,3.

Reservatet dekker et areal på 1971 dekar. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000 datert Direktoratet for naturforvaltning mai 2002. Kartet oppbevares i Klæbu kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 24 mai 2002 nr. 586.

III

Formålet med fredningen er å bevare et større, variert oseanisk preget myrområde i skogregionen i Sør-Trøndelag.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres, herunder treslagskifte.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, campingvogn o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke utfyllende.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i kapittel IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings- og forvaltningsøyemed. Slik virksomhet innenfor reservatet bør reduseres til et minimum og gjøres mest mulig skånsom.
2.Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt frossen mark i forbindelse med jordbruks- og skogbruksnæring. Jakt, fangst og fiske regnes ikke som næring.
3.Tømmertransport med jordbrukstraktor eller hest på frossen, snødekt myr og oppkjøring av fast spor for slik transport.
4.Oppkjøring/preparering av tradisjonelt viktige løypetraséer avmerket på kart som oppbevares hos forvaltningsmyndigheten og kommunen.
5.Utkjøring av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke skader myroverflaten.
6.Tradisjonell beiting.
7.Sanking av bær og matsopp.
0Endret ved forskrift 24 mai 2002 nr. 586.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Hogst og andre skoghygieniske tiltak i området etter en plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
2.Ferdsel med hest eller jordbrukstraktor i reservatets ytterkanter etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
3.Motorisert ferdsel på snødekt, frossen mark i forbindelse med nødvendig transport til og fra hytter og setrer i og utenfor området.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet1 etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 24 mai 2002 nr. 586, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
1Miljødirektoratet legger inntil videre forvaltningen av fredningsforskriften til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

X

Forskriften trer i kraft straks.