Forskrift om Sølendet naturreservat, Røros kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1990-12-21-1108
PublisertII 1990 484
Ikrafttredelse21.12.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forSølendet naturreservat, Røros kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Røros

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 21. desember 1990. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf § 10, og § 21, § 22 og § 23, er Sølendet i Brekken, Røros kommune, Sør-Trøndelag fylke, fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 21. desember 1990 under betegnelsen Sølendet naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 81/2, 82/2, 87/6,8,9,10,11, 89/2, 90/1, 91/8, 92/5

Reservatet dekker et areal på ca. 3.219 daa.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000 datert Miljøverndepartementet november 1990. Kartet oppbevares i Røros kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med fredningen er å bevare et større slåttemyrområde med en særlig rik og egenartet vegetasjon og flora som har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning, samt å bevare enkelte plantearter som er sjeldne eller som har særlig plantegeografisk interesse.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde trær og busker, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres, herunder treslagskifte.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, campingvogn o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistningen er ikke utfyllende.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed. Slik virksomhet innenfor reservatet bør reduseres til et minimum og gjøres mest mulig skånsomt.
2.Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt, frossen mark i forbindelse med jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst og fiske regnes ikke som næring.
3.Tømmertransport med jordbrukstraktor eller hest på frossen, snødekt myr og oppkjøring av fast spor før slik transport.
4.Utkjøring av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke skader myroverflaten.
5.Tradisjonell beiting og slått.
6.Sanking av bær og matsopp.

VI

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Bygging av traktorvei nord i reservatet over gnr/bnr 87/9 for drift av vestenforliggende skogområder.

VII

Skjøtselsplanen for reservatet utarbeides av Universitetet i Trondheim, Museet, Botanisk avdeling og godkjennes av fylkesmannen. Godkjent skjøtselsplan kan gjennomføres uavhengig av pkt. IV, 1, 2 og 3.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

X

Forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves kgl.res. av 27. september 1974 om vern av Sølende naturreservat.