Forskrift om jaktregler for sameiet Kjær Vestre, Tysfjord kommune, Nordland.

DatoFOR-1991-04-04-236
PublisertII 1991 97
Ikrafttredelse04.04.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forSameiet Kjær Vestre, Tysfjord kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§29
Kunngjort
KorttittelForskrift om jaktregler, Tysfjord

Kapitteloversikt:

Med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet (viltloven), jf. § 29, jf. kgl.res. av 2. april 1982 nr. 592, har Direktoratet for naturforvaltning 4. april 1991, ved forskrift fastsatt følgende jaktregler for sameiet Kjær Vestre - g.nr. 61 - b.nr. 1, 3 og 5, Tysfjord kommune i Nordland.

Kap. 1. Virkeområde/gyldighet/endringer

§ 1-1.Disse forvaltningsregler gjelder for all viltforvaltning innen felleseiet.
§ 1-2.Endringer av forvaltningsreglene kan kun skje etter godkjenning fra viltnemnda og Direktoratet for naturforvaltning.

Kap. 2. Disponering av jaktretten

§ 2-1.Styret i sameiet avgjør antall deltakere på jaktlaget og hvem som skal utøve elgjakt på valdet. Jaktlaget bestående av grunneiere har prioritet framfor andre interesserte.
§ 2-2.Dersom en eller flere grunneiere ikke gjør krav på rettighet etter § 2-1 kan jaktretten leies ut til andre mot en godtgjørelse som fastsettes av styret. Denne godtgjørelsen deles mellom grunneierne etter eierandel.
§ 2-3.Styret kan inngå samarbeid med nabovald og andre grunneiere i den hensikt å øke avkastningen og bedre arrondering.
§ 2-4.Styret har ansvar for organisering/tilrettelegging av småviltjakta innen sameiet.

Kap. 3. Jaktutøvelsen/utgifter

§ 3-1.Oppgaven som jaktleder går på omgang blant grunneierne.
§ 3-2.Jaktutøvelsen skal til enhver tid foregå i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
§ 3-3.Utgifter i forbindelse med jakta dekkes av jaktlaget og fordeles likt blant deltakerne.

Kap. 4. Fordeling av jaktutbytte/inntekt småviltjakt

§ 4-1.Det jaktlag som utøver elgjakta får halvparten av jaktutbyttet. Den andre halvparten fordeles blant grunneierne etter eierandel.
§ 4-2.Gevir, skinn, hode og innmat tilfaller jaktlaget.
§ 4-3.Inntektene fra småviltjakta fordeles blant grunneierne etter eierandel.

Kap. 5. Tvister

§ 5-1.Dersom det oppstår tvister som ikke reguleres av disse regler, kan tvistene avgjøres av et grunneiermøte.

Kap. 6. Ikrafttredelse

§ 6-1.Disse forskrifter trer i kraft straks.