Forskrift om jaktregler for sameiet Blakstad gnr. 51, Gjemnes kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1991-08-16-587
PublisertII 1991 227
Ikrafttredelse16.08.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forBlakstad gnr. 51, Gjemnes kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§29
Kunngjort
KorttittelForskrift om jaktregler i sameiet Blakstad

Med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet (viltloven), jf. § 29, jf. kgl.res. av 2. april 1982 nr. 592, har Direktoratet for naturforvaltning 16. august 1991, ved forskrift fastsatt følgende jaktregler for sameiet Blakstad gnr. 51 i Gjemnes kommune, Møre og Romsdal fylke.

§ 1.Blakstad sameie er en sammensetning av grunneierne for utøving av all jakt på sameiets område. For å ivareta grunneiernes interesser velges et styre på 5 medlemmer med funksjonstid på 2 år.
§ 2.Blakstad sameie har som formål å organisere storvilt- og småviltjakta til beste for alle eierne og i overenstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover og regler for utøving av jakt.
§ 3.Blakstad sameies forretningskontor er i Gjemnes kommune. Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Sameiet forpliktes av lederen sammen med sekretæren eller kassereren.
§ 4.Rett til jakt har alle i sameiet. Grunneier som vil utøve småviltjakt/fangst må løse jaktkort. For å få utøve storviltjakt/rådyrjakt må det søkes styret i sameiet om fellingstillatelse hvert år, og søker må være grunneier. Styret fordeler fellingstillatelsene på grunneierne. Om det er flere søkere enn tildelte fellingstillatelser fra viltnemnda, skjer tildeling til grunneier etter eiendommens skyldmark. Grunneier som faller utenom ved tildeling av storvilt/rådyrjakta opparbeider seg skyldmark-poeng ved å summere sine skyldmark-poeng over flere år. Grunneier må da søke tildeling hvert år.
§ 5.Blakstad sameie ledes av et styre på 5 medlemmer med varamedlemmer. Styret er beslutningdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Gyldig vedtak treffes med minst 3 stemmer. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styre velger selv bl.a.:
a)Arrangere årsmøte innen utgangen av april.
b)Fordele jakta blant eierne.
c)Føre regnskap.
d)Fordele jaktutbytte.

Styret gis også fullmakt til salg av jaktkort for småvilt som sesongkort/helgkort til almennheten.

Det skal føres protokoll over styrets møter. Styret plikter å påse at beskatning av viltet skjer på forsvarlig måte, at fredningsbestemmelsene blir fulgt, anmelde ulovlig jakt på sameiets område, samt pålegge jegerne å varsle eiere ved felling av dyr nær bebyggelse.

§ 6.Ordinært årsmøte avholdes 1 gang hvert år. Årsmøtet innkalles av styret.

Årsmøtet skal:

a)Velge 2 personer som sammen med leder skal underskrive protokollen.
b)Revidere regnskap og treffe avgjørelser om utbetaling av overskudd fra jakta.
c)Velge leder for 2 år.
d)Velge 4 styremedlemmer for 2 år.
e)Velge 2 revisorer.
f)Fastsette prisen på jaktkort og fellingstillatelser.
§ 7.Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av grunneierne forlanger det.
§ 8.Dersom årsmøtet godkjenner at Blakstad Sameie blir innmeldt i ett utmarkslag gjelder også utmarkslagets vedtekter for Blakstad Sameie. Dersom årsmøte bestemmer å melde Blakstad Sameie ut av utmarkslaget skjer det skriftlig med 1 års varsel. De plikter som påhviler styret og årsmøtet i sameiet overtas da av utmarkslaget. Blakstad Sameie bør ha et medlem i styret for utmarkslaget.
§ 9.Jaktreglene for Blakstad Sameie trer i kraft straks.