Forskrift om Markhus naturreservat, Levanger og Frosta kommuner, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1991-09-06-596
PublisertII 1991 230
Ikrafttredelse06.09.1991
Sist endretFOR-2017-02-20-249
Endrer
Gjelder forMarkhus naturreservat, Levanger og Frosta kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, FOR-2015-10-09-1178, FOR-2015-10-20-1905
Kunngjort
KorttittelForskrift om Markhus naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 6. september 1991. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Tilføyd hjemmel: Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 sjette ledd, delegeringsvedtak 9. oktober 2015 nr. 1178 og delegeringsvedtak 20. oktober 2015 nr. 1905.
Endringer: Endret ved forskrift 20 feb 2017 nr. 249.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et barskogsområde i Levanger og Frosta kommuner i Nord-Trøndelag fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 6. september 1991 under betegnelsen Markhus naturreservat.

II

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 147/1 og 2 og 148/1 og 2 i Levanger kommune og 120/1 i Frosta kommune.

Reservatet dekker et areal på ca. 400 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5 000, datert Miljødirektoratet februar 2017, med tilhørende grensebeskrivelse. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Levanger og Frosta kommuner, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 20 feb 2017 nr. 249.

III

Formålet med fredningen er å bevare:

a.et urskogpreget barskogsområde i Trondheimsfjordregionen
b.et område som på grunn av lite påvirket skogsmiljø har et særpreget plante- og dyreliv.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres.

2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse med de unntak som følger av punktene V-VII.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogn, framføring av kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt etter gjeldende lover og forskrifter.
4.Tradisjonell beiting.
5.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til skoghygieniske tiltak for å hindre større skader på omkringliggende skog.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsforskriften tillegges Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.