Forskrift om Geiteryggmyra naturreservat, Vestre Toten, Oppland.

DatoFOR-1991-10-04-657
PublisertII 1991 252
Ikrafttredelse04.10.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forGeiteryggmyra naturreservat, Vestre Toten, Oppland
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jf § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Geiteryggmyra naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 4. oktober 1991. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er Geiteryggmyra i Vestre Toten kommune, Oppland fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 4. oktober 1991 under betegnelsen Geiteryggmyra naturreservat.

II

Det fredete området berører gnr/bnr 154/2, 6, 8.

Reservatet dekker et areal på ca 103 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1991. Kartet oppbevares i Vestre Toten kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et typisk rikmyrkompleks som det er få igjen av i området, og å bevare en meget interessant flora og vegetasjon med tanke på plantegeografiske studier.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som for eksempel. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, campingvogner o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke utfyllende.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.beiting
3.sanking av bær og matsopp
4.motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift
5.motorisert ved- og tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekket
6.motorisert ferdsel for uttak av felt hjortevilt under forutsetning av at det ikke blir varige skader på myroverflata og at det blir kjørt korteste veg ut og inn av reservatet. Slik motorisert ferdsel skal rapporteres til forvaltningsmyndigheten umiddelbart etter at den er foretatt.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til

1.å iverksette tiltak med sikte på å bygge opp og bevare en stabil og variert randsone rundt myra.
2.skoghygieniske tiltak i sonen rundt myra omtalt under pkt. 1.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Oppland.

X

Forskriften trer i kraft straks. Forskrift av 18. januar 1985 nr. 47 oppheves.