Forskrift om Vassbotndalen landskapsvernområde, Alta kommune, Finnmark.

DatoFOR-1991-10-25-689
PublisertII 1991 689
Ikrafttredelse25.10.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forVassbotndalen landskapsvernområde, Alta kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, jf. LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§13og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om landskapsvernområde, Alta

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 25. oktober 1991. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970, nr. 63, § 5, jf. § 6, § 13, og § 21, § 22 og § 23, er et område i Alta kommune i Finnmark fylke vernet som landskapsvernområde ved kgl.res. av 25. oktober 1991 under betegnelsen Vassbotndalen landskapsvernområde.

II

Landskapsvernområdet berører gnr/bnr: 12/20, 12/33, 12/35, 12/39, 12/41, 12/42, 12/43, 12/62, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 13/26, feste på statsgrunn: gnr/bnr/fnr. 12/1/5, 12/1/8, 13/1/2, 13/1/3, 13/1/5, 15/1/1, samt statsgrunn: gnr/bnr. 8/1, 12/1, 13/1, 15/1 og 16/1.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca 76,5 km².

Grensene framgår av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet oktober 1991. Kart og vernebestemmelser oppbevares i Alta kommune, hos Fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et vakkert dalføre med variert landskap og vegetasjon, og med voksesteder for enkelte sjeldne og sårbare plantearter.

IV

For området gjelder følgende bestemmelser:

1.Det er forbudt å gjøre inngrep som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig, som for eksempel uttak eller oppfylling av masse, framføring av veger, regulering av vassdrag, oppføring av kraftlinjer, bygninger eller andre faste anlegg samt henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å endre landskapets karakter vesentlig.
2.De to planteartene talvikvalmue (Papaver lapponicum subsp. scandinavicum) og snøstjerneblom (Stellaria crassipes) er fredet mot innsamling, skade og ødeleggelse av enhver art.

V

Bestemmelsene i pkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Bruk og nødvendig vedlikehold av eksisterende, lovlig oppsatte hytter, veger og andre anlegg.
3.Oppføring av gjerder, når dette er nødvendig i forbindelse med reindrift eller jordbruk.
4.Jordbruk i samsvar med driftsplan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
5.Vedhogst.

VI

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til:

1.Utbedring av eksisterende lovlig oppsatte hytter og oppføring av tilbygg og uthus i tilknytning til disse.
2.Uttak av masser i forbindelse med vedlikehold av eksisterende vei.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den som forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av vernebestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Finnmark.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.