Forskrift om Vassbotndalen naturreservat, Alta kommune, Finnmark.

DatoFOR-1991-10-25-690
PublisertII 1991 273
Ikrafttredelse25.10.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forVassbotndalen naturreservat, Alta kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jf. LOV-1970-06-19-63-§10og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Alta

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 25. oktober 1991. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Alta kommune i Finnmark fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 25. oktober 1991 under betegnelsen Vassbotndalen naturreservat.

II

Naturreservatet berører gnr/bnr: 12/20, 12/33, 12/34, 12/39, 13/7, 13/9, 13/10,13/14 og statsgrunn: gnr/bnr 12/1 og 13/1.

Reservatet dekker et areal på ca 1,5 km².

Grensene framgår av kart i målestokk 1:5.000 og 1:50.000 datert Miljøverndepartementet oktober 1991. Kart og fredningsbestemmelser oppbevares i Alta kommune, hos Fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med naturreservatet er å bevare et rikt lauvskogområde, med en stor, frodig og lite påvirket gråorskog.

IV

For området gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre eller forstyrre naturmiljøet, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av transportable byggverk, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk og andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.All vegetasjon i vann og på land, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
3.Motorferdsel på barmark er forbudt. (For motorferdsel på vinterføre gjelder lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med tilhørende forskrifter.)

V

Bestemmelsene i pkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Bruk av tørt virke til brensel på stedet.
4.Skjæring av sennagras.
5.Tradisjonell beiting. Forvaltningsmyndigheten kan fastsette regler for beiting i reservatet når dette er nødvendig for å unngå vesentlige skader eller endringer i vegetasjonen.
6.Bruk og nødvendig vedlikehold av eksisterende, lovlig oppsatte hytter, veger og andre anlegg.
7.Bruk av motorkjøretøy på strandgrunnen ved kryssing av Vassbotnelva i utløpet til Storvannet i forbindelse med tillatt jordbruksdrift på vestsida av elva.

VI

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til:

1.Hogst av bjørk.
2.Utbedring av eksisterende lovlig oppsatte hytter og oppføring av tilbygg og uthus i tilknytning til disse.
3.Motorferdsel utover det som følger av pkt IV 3 og V 7.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av tiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Finnmark.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.