Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (Spesielt sårbare områder og løypeplan-område), Gausdal kommune, Oppland.

DatoFOR-1991-11-26-909
PublisertII 1991 303
Ikrafttredelse26.11.1991
Sist endretFOR-1998-06-09-756
Endrer
Gjelder forGausdal kommune, Oppland
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4a, FOR-1988-05-15-356
Kunngjort
KorttittelForskrift for bruk av motorkjøretøyer, Gausdal

Med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82, om motorferdsel i utmark og vassdrag, og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 nr. 356, §§ 2 og 3, jfr. delegering fra Fylkesmannen i Oppland til Gausdal kommune av 2. mai 1991, har Gausdal kommunestyre 26. november 1991 fastsatt slik forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag i Gausdal kommune. Endret 9 juni 1998 nr. 756.

1.Innenfor sårbare områder for motorferdsel kan motorkjøretøyer (bil, traktor, motorsykkel, snøskuter, weasel o.l.) brukes i utmark og på islagte vassdrag bare i henhold til disse bestemmelsene.

Avgrensningen av de sårbare områdene framgår av kart i målestokk 1:75.000 over Gausdal kommune, datert 10. desember 1991.

I områder som ikke er definert som sårbare, gjelder nasjonal forskrift av 15. mai 1988 nr. 356, med kommunal tilleggsbestemmelse til forskriftens § 3, punkt f) om opparbeiding og preparering av skiløyper for allmennheten. Slik kjøring skal følge løypeplan med retningslinjer innenfor de arealer som er definert som løypeplanens gyldighetsområder. Løypeplan og gyldighetsområder er vist på kart i målestokk 1:75.000 over Gausdal kommune, datert 10. desember 1991.

Denne forskrift gjelder ikke Ormtjernkampen nasjonalpark og Ormtjernsmyra naturreservat, der egne vernebestemmelser regulerer motorferdselen.

All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker.

2.Motorkjøretøyer kan på bar mark utenfor veg (med veg menes opparbeidet bilveg, jfr. lovens § 2) nyttes til:
-formål nevnt i motorferdselslovens § 4, første ledd, d.v.s.:
a)politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov,
b)offentlig post- og teletjenester,
c)nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som næring i denne forbindelse,
d)forsvarets øvelser, forflytninger og transporter,
e)anlegg og drift av offentlige veier og anlegg,
f)rutetransport som drives med løyve i henhold til samferdselsloven,
-disse formålene nevnt i nasjonal forskrift, § 2, første ledd:
g)offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste,
h)nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi,
i)transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort.

Kjøring skal om mulig følge eldre kjørespor.

3.Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til:
a)formål som nevnt under punkt 2 i disse bestemmelsene, kjøring på bar mark,
b)opparbeiding og preparering av skiløyper i henhold til løypeplan med retningslinjer vist på kart i målestokk 1:75.000 over Gausdal kommune, datert 10. desember 1991.
c)transport som er nødvendig for drift av turistanlegg som ikke ligger til brøytet bilveg. Transporten skal foregå i henhold til løypeplan nevnt under punkt c),
d)nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel
4.For løypeplanen nevnt i punkt 3.b) gjelder disse reglene:

Preparerte løyper: Løyper som kan kjøres jevnlig med snøskuter eller løypemaskin. Løypene kan stikkes.

Stikka løyper: Løyper som er merket med stikker. Kan kjøres for ettersyn av stikkinga.

Transportløyper: Løyper der det kan foregå transport som er nødvendig for drift av turistanlegg som ikke ligger til brøytet bilveg. Løypene kan stikkes.

Hundeløyper: Løyper som er spesielt tilpasset trekkhundkjøring og kan kjøres opp etter behov. Løypene kan stikkes.

Forsvarets løyper: Løyper som Sambandsregimentet på Jørstadmoen kan bruke ved opplæring av beltevognsjåfører på snøføre (noen av løypene brukes også på barmark).

-Ny løype for trekkhundkjøring Hornsjøsetra - Bøsetra - Reinsåsen i Gausdal Vestfjell.
-Løype for trekkhundkjøring i området Paradis - Lonan (den same som tidlegare har vore brukt).
-Prøveløypa til Liomseter som vart vedtatt i 1994 utgår.
-Trekkhundløypene skal ikkje preparerast maskinelt i tida mellom 15. april og fram til det er barmark om våren. Gjennom Hynna naturreservat gjeld dette også for anna motorisert ferdsel, som ikkje automatisk er tillatt etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter.
0Endret ved forskrift 9 juni 1998 nr. 756 - endringene kan også fås ved henvendelse til kommunens Servicetorg tlf. 61224592.
5.Gausdal kommune kan etter søknad gi tillatelse til andre formål nevnt i §§ 2 og 3 i nasjonal forskrift. For slike tillatelser kan det fastsettes vilkår. Hovedutvalg for miljøvern kan gjøre mindre endringer i løypeplanen, jfr. 3b).
6.§§ 5a, 6 og 7 i nasjonal forskrift gjelder for øvrig innenfor de sårbare områdene.
7.Nasjonal forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 gjelder for øvrig utenom spesielt sårbare områder og utenom løypeplanens virkeområde.
8.Bestemmelsene trer i kraft straks.