Forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder, Øyer kommune, Oppland.

DatoFOR-1991-11-28-772
PublisertII 1991 290
Ikrafttredelse01.01.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forØyer kommune, Oppland
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4a, FOR-1988-05-15-356
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel, Øyer

Fastsatt av fylkesmannen i Oppland 28. november 1991 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a og nasjonal forskrift om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 nr. 356 § 2, 3. ledd. - Forskriften gjelder for områder i Øyer kommune som ligger øst for grense vist på kart datert 30. august 1990. Kartet kan fås ved henvendelse til Øyer kommune eller fylkesmannen i Oppland.

§ 1.I utmark og på islagte vassdrag innenfor de sårbare områdene kan motorkjøretøy (som definert i lovens § 2) bare brukes når det skjer i samsvar med disse bestemmelsene.

All ferdsel med motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker.

§ 2.Motorkjøretøy kan på bar mark utenfor veg (med veg menes opparbeidet bilveg, jfr. lovens § 2) nyttes til:
a)politi-, ambulanse og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov.
b)offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste,
c)offentlig post- og teletjenester,
d)nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som næring i denne forbindelse,
e)forsvarets øvelser, forflytninger og transporter,
f)anlegg og drift av offentlige veger og anlegg, samt nødvendig transport i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende veger åpne for allmenn ferdsel,
g)rutetransport som drives med løyve i henhold til samferdselsloven,
h)nødvendig transport i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi,
i)transport av jaktutbytte ved jakt på elg.

Med jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring i punkt d) menes inntektsgivende næring.

Kjøring skal om mulig følge eldre kjørespor.

§ 3.Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til:
a)formål som nevnt under § 2 i disse bestemmelser - kjøring på bar mark,
b)transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse,
c)i samråd med kommunen nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon.
§ 4.Etter skriftlig søknad for hvert enkelt tilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ eller tjenestemann som kommunestyret bestemmer - gi tillatelse til bruk av snøscooter for:

Fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg

-nødvendig transport i forbindelse med vedlikeholdsarbeider på hytter og anlegg i området (begrenset til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk).
-tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag.
-transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 5.
§ 5.I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover disse bestemmelser, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.

For tillatelser etter skriftlig søknad kan det fastsettes vilkår.

§ 6.Forskriften trer i kraft 1. januar 1992.