Forskrift om Merratjern-Søndagsbrenna naturreservat, Ringerike og Hole kommuner, Buskerud.

DatoFOR-1991-12-13-918
PublisertII 1991 312
Ikrafttredelse13.12.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forMerratjern-Søndagsbrenna naturreservat, Ringerike og Hole kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Ringerike og Hole

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 1991. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Ringerike og Hole kommuner i Buskerud fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 13. desember 1991 under betegnelsen Merratjern-Søndagsbrenna naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.:

Ringerike kommune: 3/25, 25/10, 32/8, 32/16, 38/41, 38/53, 54, 42/1, 44/22.

Hole kommune: 186/7,186/20.

Reservatet dekker et areal på ca. 7.050 daa.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet 13. desember 1991. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Ringerike og Hole kommuner, hos Fylkesmannen i Buskerud, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et representativt montant barskoglandskap i Marka, med interessant skogstruktur, en sjelden sopp- og lavflora og et rikt dyre- og fugleliv.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse, unntatt det som følger av fri ferdsel eller tiltak i medhold av pkt. V-VII. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Treslagskifte er forbudt.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse med de unntak som følger av pkt. V-VII.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks.:
-oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger
-hensetting av campingvogner, brakker o.l.
-framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger
-bygging av veier
-uttak, oppfylling, planering og lagring av masse
-drenering og annen form for tørrlegging
-utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler,
-henleggelse av avfall
-gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler

Opplistingen er ikke fullstendig.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Beiting.
4.Jakt og fiske etter gjeldende lover og forskrifter.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Vedlikehold, rydding og merking av stier, løyper og gamle ferdselsveier.
2.Hogst av ved til eget bruk.
3.Avgrensede tiltak i reservatet for å hindre større skader på omkringliggende skog.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det bør utarbeides skjøtselsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser og undervisning, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Buskerud.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.