Forskrift om fredning av Lerdalen naturreservat, Hvaler kommune, Østfold.

DatoFOR-1991-12-13-919
PublisertII 1991 314
Ikrafttredelse13.12.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forLerdalen naturreservat, Hvaler kommune, Østfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Hvaler

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 1991. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et barskogområde i Hvaler kommune i Østfold fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 13. desember 1991 under betegnelsen Lerdalen naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 50/3-4, 50/5, 50/7, 50/9, 50/11, 50/12-16-17, 50/15 og 50/18.

Reservatet dekker et areal på 199 dekar, hvorav ca 110 dekar produktiv skog.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000 datert Miljøverndepartementet desember 1991. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Hvaler kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndighetene.

III

Formålet med fredningen er å bevare:

a)en eldre, relativt lite påvirket granskog og god mark i kystsonen,
b)en sprekkdal typisk for de kystnære grunnfjellsområder ved Oslofjorden, med et intakt naturmiljø,
c)et område med spesielle muligheter for naturopplevelser.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jf dog pkt V-VI):

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse med de unntak som følger av pkt. V-VII.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, campingvogn o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Motorisert ferdsel til lands er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Vedlikehold av eksisterende tele- og elektrisitetslinje i nordenden av området.
3.Tradisjonelt utmarksbeite.
4.Sanking av bær og matsopp.
5.Jakt etter gjeldende lover og forskrifter.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til skoghygieniske tiltak i granskogen dersom dette er nødvendig for å hindre større skader på omkringliggende skog.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Østfold.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.