Forskrift om vern av Krokelvosen naturreservat, Alta kommune, Finnmark.

DatoFOR-1991-12-20-924
PublisertII 1991 322
Ikrafttredelse20.12.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forKrokelvosen naturreservat, Alta kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Alta

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1991. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Alta kommune i Finnmark fylke vernet som naturreservat ved kgl.res. av 20. desember 1991 under betegnelsen Krokelvosen naturreservat.

II

Natureservatet berører følgende gnr./bnr.: 46/8, 46/9, 46/10, 46/11, 46/12, 46/41, 46/52, 46/68, 46/100, 46/102, 46/104, 46/116, 46/117, 46/124 og statsgrunn 46/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 0,14 km², herav ca. 0,08 km² landareal. Grensene framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet desember 1991. Kartet og verneforskriften oppbevares i kommunen, hos fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturresevatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare et strandområde med velutviklet strandengvegetasjon med et stort utvalg av plantesamfunn og plantearter.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre eller forstyrre naturmiljøet, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner og andre transportable byggverk, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, ny utføring av kloakk og andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
3.Bruk av motorkjøretøy er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV skal ikke være til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Tradisjonell beiting. Forvaltningsmyndigheten kan fastsette regler for beitingen i reservatet når dette er nødvendig for å unngå vesentlige skader eller endringer i vegetasjonen.
4.Nødvendig vedlikehold og tilsyn av elektriske anlegg.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
2.Etablering av nye kloakkavløp.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av vernebestemmelsene tillegges fylkesmannen i Finnmark.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.