Forskrift om vern av Sørsandfjorden naturreservat, Hasvik kommune, Finnmark.

DatoFOR-1991-12-20-925
PublisertII 1991 324
Ikrafttredelse20.12.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørsandfjorden naturreservat, Hasvik kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Hasvik

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1991. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Hasvik kommune i Finnmark fylke vernet som naturreservat ved kgl.res. av 20. desember 1991 under betegnelsen Sørsandfjorden naturreservat.

II

Natureservatet berører gnr. 1, bnr. 7.

Reservatet dekker et areal på ca. 1,6 km², herav ca. 1,5 km² landareal. Grensene framgår av kart i målestokk 1:5.000 og 1:50.000 datert Miljøverndepartementet desember 1991. Kartene og verneforskriften oppbevares i kommunen, hos fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturresevatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare en stor sandfjord med tilhørende sanddynesystem og vegetasjon.

Sandstranda, sanddynefronten og dynegrasheia utgjør et velutviklet og instruktivt system. Dynegrasheia har tydelige hevete strandvoller som viser landhevingen. Vegetasjonen er variert og har et høyt antall plantearter, herunder også enkelte varmekjære arter. I området finnes en nordlig forekomst av rik bjørkeskog.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre eller forstyrre naturmiljøet, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner og andre transportable byggverk, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk og andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.Vegetasjonen er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
3.Bålbrenning i sanddynene er forbudt.
4.Bruk av motorkjøretøy på barmark er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV skal ikke være til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Telting og bålbrenning utenom sanddynene. Forvaltningsmyndigheten kan fastsette nærmere regler for telting og bålbrenning i reservatet, når dette er nødvendig for å unngå vesentlige skader eller endringer i vegetasjonen.
4.Tradisjonell beiting. Forvaltningsmyndigheten kan fastsette regler for beitingen i reservatet når dette er nødvendig for å unngå vesentlige skader eller endringer i vegetasjonen.
5.Bruk og nødvendig vedlikehold av eksisterende hytte og tilhørende hyttetomt.
6.Nødvendig vedlikehold og tilsyn av elektriske anlegg.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til motorisert ferdsel på land i næringsøyemed eller i andre særlige tilfeller.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges fylkesmannen i Finnmark.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.