Forskrift om vern av Sanden naturreservat, Måsøy kommune, Finnmark.

DatoFOR-1991-12-20-929
PublisertII 1991 331
Ikrafttredelse13.12.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forSanden naturreservat, Måsøy kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Måsøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1991. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Måsøy kommune i Finnmark fylke vernet som naturreservat ved kgl.res. av 20. desember 1991 under betegnelsen Sanden naturreservat.

II

Naturreservatet berører gnr./bnr.: 1/6, 1/10, 1/71, 1/98, 1/99, 1/100, 1/102, 1/113, 1/116, 1/117, 1/125 og statsgrunn 1/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 0,87 km², herav 0,63 km² landareal. Grensene framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet desember 1991. Kartet og verneforskriften oppbevares i kommunen, hos fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturresevatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare et område med strandeng, sandstrand og sanddyner, og den tilhørende vegetasjonen. I den vestligste delen av området, finnes en interessant strandeng, mens den vide bukta på østsiden, Sanden, har en stor sandstrand. På eidet mellom disse strendene finnes et velutviklet sanddynesystem.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre eller forstyrre naturmiljøet, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner og andre transportable byggverk, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, utring av kloakk og andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.Vegetasjonen er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
3.Bålbrenning i sanddynene er forbudt.
4.Bruk av motorkjøretøy på barmark er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV skal ikke være til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Tradisjonell beiting. Forvaltningsmyndigheten kan fastsette nærmere regler for beiting i reservatet, når dette er nødvendig for å unngå vesentlige skader eller endringer i vegetasjonen.
4.Bruk og nødvendig vedlikehold av eksisterende vei.
5.Nødvendig vedlikehold og tilsyn av elektriske anlegg.
6.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med transport til og fra den faste bosettingen på Eidnes. Forvaltningsmyndigheten kan fastsette en nærmere angitt rute for denne ferdselen.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

VIII

Forvaltningen av verneforskriften tillegges fylkesmannen i Finnmark.

IX

Denne forskriften trer i kraft straks.