Forskrift om vern av Hjelmsøysandfjorden naturreservat, Måsøy kommune, Finnmark.

DatoFOR-1991-12-20-930
PublisertII 1991 332
Ikrafttredelse20.12.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forHjelmsøysandfjorden naturreservat, Måsøy kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Måsøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1991. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et område i Måsøy kommune i Finnmark fylke vernet som naturreservat ved kgl.res. av 20. desember 1991 under betegnelsen Hjelmsøysandfjorden naturreservat.

II

Naturreservatet berører gnr./bnr.: 11/11, 11/12 og statsgrunn 11/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 1,1 km² landareal. Grensene framgår av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet desember 1991. Kartet og verneforskriften oppbevares i kommunen, hos fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturresevatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare en sandfjord med tilhørende sanddynesystem og vegetasjon, samt et hekkeområde for sjøfugl.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre eller forstyrre naturmiljøet, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner og andre transportable byggverk, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk og andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.Vegetasjonen er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
3.Bålbrenning i sanddynene er forbudt.
4.Alt vilt, herunder deres reir og egg, er vernet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt i tiden f.o.m. 16. mars t.o.m. 9. september.
5.Bruk av motorkjøretøy på barmark, start og landing med luftfartøy samt lavtflyging under 300 m er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV skal ikke være til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Tradisjonell beiting. Forvaltningsmyndigheten kan fastsette nærmere regler for beitingen i reservatet når dette er nødvendig for å unngå vesentlige skader eller endringer i vegetasjonen.
4.Nødvendig vedlikehold og tilsyn av elektriske anlegg.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriftene når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

VIII

Forvaltningen av verneforskriften tillegges fylkesmannen i Finnmark.

IX

Denne forskriften trer i kraft straks.