Forskrift om vern av Børselvosen naturreservat, Porsanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-1991-12-20-931
PublisertII 1991 334
Ikrafttredelse20.12.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forBørselvosen naturreservat, Porsanger kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Porsanger

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1991. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Porsanger kommune i Finnmark fylke vernet som naturreservat ved kgl.res. av 20. desember 1991 under betegnelsen Børselvosen naturreservat.

II

Naturreservatet berører gnr./bnr.: 33/5, 33/37, 34/12, 34/13, 34/22, 34/70, 34/120 og statsgrunn 33/1 og 34/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 3,2 km², herav ca. 0,8 km² landareal. Grensene framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet desember 1991. Kartet og verneforskriften oppbevares i kommunen, hos fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturresevatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

Utløpet av Børselva danner et delta med store mudderbanker. Nordsiden av elveutløpet har velutviklet strandengvegetasjon med flere særegne plantesamfunn og sjeldne plantearter som gjenspeiler de næringsrike vekstforholdene. Også vegetasjonen på de tørre elveslettene og oreskogen i området har botanisk interesse. Strand- og fjæreområdet er et viktig rasteområde for våtmarksfugl.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre eller forstyrre naturmiljøet, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, ny utføring av kloakk og andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.All vegetasjon i vann og på land er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
3.Alt vilt, herunder dets hi, reir og egg, er vernet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen og slipp av hund er forbudt.
4.Bruk av motorkjøretøy på barmark, samt start og landing med luftfartøy er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV skal ikke være til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Bruk av eksisterende båtlagringsplasser.
4.Nødvendig vedlikehold av eksisterende elveforbygginger.
5.Nødvendig vedlikehold og tilsyn av elektriske anlegg.
6.Tradisjonell beiting. Forvaltningsmyndigheten kan fastsette nærmere regler for beitingen i reservatet når dette er nødvendig for å unngå vesentlige skader eller endringer i vegetasjonen.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Vedhogst.
2.Motorferdsel i utmark, når særlige grunner foreligger.
3.Forbygging langs Børselva når dette er nødvendig for å sikre jordbruksarealer, og når slik forbygging ikke kommer vesentlig i strid med verneformålet, samt nødvendig vedlikehold av forbygningene.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av verneforskriften tillegges fylkesmannen i Finnmark.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.