Forskrift om vern av Kinaroddsandfjorden naturreservat, Lebesby kommune, Finnmark.

DatoFOR-1991-12-20-934
PublisertII 1991 339
Ikrafttredelse20.12.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forKinaroddsandfjorden naturreservat, Lebesby kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Lebesby

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. desember 1991. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Lebesby kommune i Finnmark fylke vernet som naturreservat ved kgl.res. av 20. desember 1991 under betegnelsen Kinaroddsandfjorden naturreservat.

II

Naturreservatet berører gnr./bnr.: 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/9, 40/11 og statsgrunn 40/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 1,6 km², herav ca. 1,0 km² landareal. Grensene framgår av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet desember 1991. Kartet og verneforskriften oppbevares i kommunen, hos fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturresevatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare en sandfjord med tilhørende sanddynesystem og vegetasjon. Sanddynesystemet er velutviklet og lite berørt av inngrep. Floraen er rik, og gjenspeiler overgangen mellom vestlig og østlig sandstrandvegetasjon.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre eller forstyrre naturmiljøet, som f.eks oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogn og transportable byggverk, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk og andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.Vegetasjonen er vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
3.Bruk av motorkjøretøy på barmark er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV skal ikke være til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Telting og bålbrenning. Forvaltningsmyndigheten kan fastsette nærmere regler for telting og bålbrenning i reservatet når dette er nødvendig for å unngå vesentlige skader eller endringer i vegetasjonen.
4.Tradisjonell beiting. Forvaltningsmyndigheten kan fastsette regler for beitingen i reservatet når dette er nødvendig for å unngå vesentlige skader eller endringer i vegetasjonen.
5.Nødvendig vedlikehold og tilsyn av elektriske anlegg.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til motorisert ferdsel på land i næringsøyemed, eller i andre særlige tilfeller.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriftene når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av verneforskriftene tillegges fylkesmannen i Finnmark.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.